Všeobecné obchodní podmínky pro kupující

Všeobecné podmínky společnosti VeaCom s.r.o., se sídlem Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 116995, IČ: 275 81 063 pro prodej ojetých motorových vozidel realizovaný formou internetové aukce (dále jen „VP“).

1. Základní pojmy

1.1."VeaCom" je obchodní společnost VeaCom s.r.o., se sídlem Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 116995, IČ: 275 81 063. Kontaktní adresa je shodná s adresou sídla společnosti. VeaCom je v rámci Internetové aukce prodávajícím Vozidel nebo zprostředkovatelem prodeje Vozidel, oprávněným jednat ve věci prodeje Vozidel jménem vlastníka Vozidel (tedy zejména oprávněný potvrdit nabídku Kupujícího a inkasovat Kupní cenu).

1.2."Vozidlem" se rozumí ojeté motorové vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, které je nabízeno k prodeji formou Internetové aukce.

1.3."Partnerem" fyzická nebo právnická osoba, která je ve smyslu § 420 Občanského zákoníku podnikatelem v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel či v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel, je registrována u příslušného finančního úřadu k dani z přidané hodnoty a je na základě žádosti registrovaná v evidenci VeaCom.

1.4."Internetovou aukcí" se rozumí způsob prodeje Vozidel, za podmínek těchto VP, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání Internetové aukce na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) Partnery a výběru Kupujících. Internetová aukce není dražbou ve smyslu § 1771 Občanského zákoníku.

1.5."Kupní cenou" se rozumí částka, kterou Kupující v rámci Internetové aukce nabídl za koupi Vozidla a VeaCom dle čl. 3.2. potvrdil, navýšená o Administrativní poplatek.

1.6."Administrativním poplatkem" se rozumí částka paušálních nákladů společnosti VeaCom spojených s prodejem jednotlivého Vozidla ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), která bude vždy připočtena ke Kupní ceně.

1.7."Poplatkem za zmaření aukce" se rozumí úhrada nákladů spojených se vzniklou škodou při neuzavření kupní smlouvy na vydražené vozidlo. Minimální výše poplatku za zmaření aukce je 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlvé vozidlo.

1.8."Dražební jistinou" se rozumí částka 20.000,00 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) poukázaná před konkrétní Internetovou aukcí na účet společnosti VeaCom. Pokud nebude Partner úspěšný, nebo pokud odebere bez problémů jím vydražená Vozidla, bude mu celá výše Dražební jistiny vrácena bez zbytečného odkladu od převzetí Vozidla. V případě, že Partner Vozidlo vydraží a v důsledku na straně Partnera nedojde k uzavření kupní smlouvy na Vozidlo či dojde k odstoupení od kupní smlouvy či jinému zániku kupní smlouvy, bude Partnerovi vrácena Dražební jistina ponížená o Poplatek za zmaření aukce a případně smluvní pokuty dle těchto VP, za každé jednotlivé Vozidlo, k jehož koupi nedošlo.

1.9."Místem umístění vozidla" je místo uvedené v kartě předmětného Vozidla, ve kterém se Vozidlo nachází v době od zveřejnění podmínek Internetové aukce do předání Kupujícímu a kde mají Partneři možnost si Vozidlo prohlédnout.

1.10 "Prodávající" je VeaCom či jiná fyzická nebo právnická osoba, mající zájem na prodeji Vozidel formou Internetové aukce.

1.11 "Občanským zákoníkem" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník.

2. Průběh Internetové aukce

2.1.VeaCom si vyhrazuje právo řídit začátek, průběh a ukončení Internetové aukce a to i právo Internetovou aukci zrušit či změnit až do okamžiku ukončení Internetové aukce, aniž by tím Partnerovi vzniknul jakýkoliv nárok vůči VeaCom.

2.2.Vozidlo, které je předmětem Internetové aukce bude v jejím průběhu zpřístupněna Partnerům k prohlídce v Místě umístění vozidla.

2.3.Pokud je pod přístupovým jménem a heslem Partnera u konkrétního Vozidla, nabízeného v Internetové aukci, zadána cenová nabídka, má se zato, že dotčený Partner projevil okamžikem takového zadání zájem uzavřít kupní smlouvu, kdy se zavazuje Vozidlo od Prodávajícího za navrženou cenu podle těchto podmínek koupit. Partner je svou předloženou nabídkou, která je návrhem na uzavření kupní smlouvy, vázán a je oprávněn pouze kdykoliv do ukončení Internetové aukce nabízenou cenu zvýšit. Snížení ceny není přípustné.

3. Koupě vozidel

3.1.VeaCom si vyhrazuje právo bez zbytečného odkladu po skončení Internetové aukce, rozhodnout, zda uzavře kupní smlouvu s Partnerem, který předložil nejvyšší cenovou nabídku (dále jen „Kupující“), nebo zda Vozidlo na základě předložených nabídek z důvodu nízkých nabídkových cen neprodá. V takovém případě může VeaCom Vozidlo zařadit do nové Internetové aukce.

3.2.Předmětem kupní smlouvy je Vozidlo se všemi součástmi a příslušenstvím ve stavu, jak k okamžiku uzavření kupní smlouvy stojí a leží, tedy i se všemi případnými zjevnými či skrytými vadami. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem prodeje jsou použitá vozidla, Prodávající neposkytuje žádnou záruku na Vozidlo s výjimkou případně trvajících záruk, poskytovaných na Vozidlo již jeho výrobcem či původním prodejcem. Takové záruky, pokud existují, budou uvedeny v prezentaci Vozidla na Internetové aukci. Výše uvedené platí i pro případ, kdy Kupující nevyužil možnosti si Vozidlo osobně a fyzicky prohlédnout v Místě umístění vozidla.

3.3.Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu (zahrnující nabídkovou cenu v Internetové aukci potvrzenou VeaCom a Administrativní poplatek) plus zákonná DPH na základě faktury VeaCom do tří dnů od jejího doručení; za doručení faktury se považuje i její doručení e-mailem. VeaCom je povinen zaslat fakturu nejpozději do 5 dnů od okamžiku potvrzení akceptace nabídky.

3.4.Kupující se zavazuje vozidlo převzít do osmi (8) dnů od ukončení aukce a podepsat s Prodávajícím předávací protokol. Avšak Kupní cena za vozidlo musí být připásána na účtu společnosti Veacom nejpozději do tří (3) dnů od doručení faktury. V případě, že Kupující vozidlo neodveze do 8 dnů od ukončení Aukce, zajistí společnost Veacom převoz, uskladnění a ostrahu vozidla na externím parkovišti. Za tuto službu bude Kupujícím účtován poplatek ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé vozidlo. Okamžik podpisu předávacího protokolu se považuje za uzavření kupní smlouvy na Vozidlo mezi Prodávajícím a Kupujícím. VeaCom zajistí předání Vozidla včetně všech jeho součástí, příslušenství, technického průkazu a ostatních dokladů, potřebných k provedení změn v evidenci motorových vozidel, bez zbytečného odkladu, podle dohody s Kupujícím. V případě, že je Vozidlo bez registračních značek, nepojízdné či nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tj.: bez platné technické prohlídky, je Kupující povinen zajistit Evidenční kontrolu svépomocí a protokol o této kontrole předat Prodávajícímu v nejbližším možném termínu od nákupu Vozidla. Toto ujednání se vztahuje i na speciální motorové vozidla - pracovní stroje na registračních značkách, u kterých je potřeba k obsluze/ řízení speciální řidičské/ profesní oprávnění. Veacom se zavazuje zajistit, aby do deseti (10) dnů od převzetí Vozidla, tedy převodu vlastnického práva k Vozidlu byla podána žádost o zápis změny vlastníka Vozidla u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností.

3.5.Vlastnické právo k Vozidlu a Nebezpečí škody na Vozidle na Kupujícího přechází v okamžiku podpisu předávacího protokolu dle čl. 3. Odst. 3.4. těchto VP.

4. Odstoupení od kupní smlouvy a závěrečná ustanovení

4.1.VeaCom je oprávněn odstoupit od uzavření kupní smlouvy formou oznámení zaslaného Kupujícímu elektronickou poštou nebo faxem v případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny či její části o nejméně 3 dny; úhradou Kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na účet VeaCom. VeaCom je zároveň oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z Kupní ceny vozidla včetně DPH za porušení jeho závazku zaplatit včas Kupní cenu Vozidla a úhradu Poplatku za zmaření aukce.

4.2.Pokud nedojde k prodeji Vozidla Kupujícímu může VeaCom akceptovat nabídku Partnera, který učinil další nejvyšší nabídku a který se tak stane Kupujícím.

4.3.Kupující je oprávněn odstoupit od uzavření kupní smlouvy do 48 hodin ode dne skončení Internetové aukce, a to bez udání důvodu. Odstoupí-li kupující od uzavření kupní smlouvy, vrátí mu VeaCom všechny peněžní prostředky, které od kupujícího do té doby přijal stejným způsobem, vyjma Poplatku za zmaření aukce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení písemného odstoupení od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen odstoupit písemně a písemné odstoupení zaslat na adresu VeaComu, nebo prostřednictvím elektronické pošty, kdy v takovém případě zašle Kupující odstoupení na adresu info@veacom.cz.

4.4.Kupující je oprávněn odstoupit od uzavření kupní smlouvy, kdy společnost Veacom zajistí prodej dalšímu dražiteli v pořadí, případně jinému zájemci. Partner je povinen zaplatit poplatek za zmaření aukce a rozdíl mezi vydraženou částkou a skutečnou prodejní cenou vozidla, kterou uhradí jiný zájemce. Pokud společnost Veacom nemá nikoho kdo by vozidlo zakoupil, kupující který vozidlo vydražil, musí vozidlo zaplatit a odebrat za cenu vysoutěženou v aukci.

4.5.Pokud není v těchto VP uvedeno jinak, veškeré částky uvedené v těchto VP jsou částky bez DPH.

4.6.Ujednáním o smluvních pokutách dle těchto VP není dotčen případný nárok VeaComu vůči Kupujícímu a/nebo Partnerovi z titulu náhrady škody.

Těmito VP práva a povinnosti VeaCom a Partnera (resp. Kupujícího) výslovně neupravená se řídí Občanským zákoníkem v platném znění, není-li uvedeno jinak.