Általános Szerződési Feltételek a vásárlók számára

A VeaCom Kft székhelye: Prága 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, irányítószám: 150 00, bejegyezve a prágai Városi Bíróságon vezetett cégjegyzékbe, iktatószám: C 116995, azonosítószám: 275 81 063 használt gépjárművek internetes árverés útján történő értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF).

1. Alapfogalmak

1.1.A "VeaCom" a VeaCom Kft kereskedelmi társasága, székhelye: Prága 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, irányítószám: 150 00, bejegyezve a prágai városi bíróságon vezetett cégjegyzékbe, iktatószám: C 116995, azonosítószám: 275 81 063. A kapcsolattartási cím megegyezik a társaság székhelyének címével. A VeaCom a járművek eladója vagy a járművek internetes árverés keretében történő értékesítésének közvetítője, aki jogosult a járművek tulajdonosának nevében eljárni a járművek értékesítése során (azaz különösen jogosult a Vevő ajánlatának megerősítésére és a vételár beszedésére).

1.2."Jármű": közúti használatra szánt használt gépjármű, amelyet internetes árverésen kínálnak eladásra.

1.3."Partner": olyan természetes vagy jogi személy, aki a Polgári Törvénykönyv 420. szakasza értelmében a gépjárművek adás-vétele és értékesítése területén vállalkozó vagy a gépjárművek adás-vétele és értékesítése területén vállalkozó, az illetékes adóhatóságnál a hozzáadottérték-adó tekintetében nyilvántartásba vett és kérelemre a VeaCom nyilvántartásába bejegyzett személy.

1.4."Internetes árverés": a járművek értékesítésének olyan módja a jelen ÁSZF feltételei szerint, ahol az ár összege az internetes árverés időtartamára a Partnerek adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatai (ajánlatok) és a Vevők kiválasztása alapján alakul ki. Az internetes árverés nem minősül a Polgári Törvénykönyv 1771. szakasza szerinti árverésnek.

1.5."Vételár": a Vevő által az online árverésen a Jármű és a VeaCom megvásárlására a 3.2. cikk szerint felajánlott és megerősített összeg, valamint az adminisztrációs díj.

1.6."Adminisztrációs díj": a VeaCom átalányköltségeinek összege, amely az egyedi Jármű értékesítésével kapcsolatos, 2.000,00 CZK (szavakkal: kétezer cseh korona) összegű, és amely mindig hozzáadódik a Vételárhoz.

1.7."Árverés lemondási díja": az árverésre bocsátott járműre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésének elmaradása miatt keletkezett kárral kapcsolatos költségek megtérítése. Az árverés lemondási díjának minimális összege 5.000,00 CZK (szavakkal: ötezer cseh korona) minden egyes járműre vonatkozóan.

1.8."Aukciós tőke": a VeaCom számlájára egy adott internetes árverés előtt átutalt 20.000,00 CZK (szavakkal: húszezer cseh korona) összeg. Ha a Partner sikertelenül jár el, vagy ha az általa árverezett Járműveket gond nélkül elszállítja, az árverési megbízási díj teljes összegét a Jármű birtokbavételét követően haladéktalanul visszafizetjük neki. Abban az esetben, ha a Partner járművet árverez el, és a Partner nem köt vételi szerződést a járműre, vagy eláll a vételi szerződéstől, illetve a vételi szerződés egyéb módon történő felmondása miatt, a Partner minden egyes meg nem vásárolt jármű után visszakapja az árverési megbízási díjat, csökkentve az árverés megszakítási díjjal és adott esetben a jelen ÁSZF-ben meghatározott szerződéses kötbérrel.

1.9."A jármű helye": a tárgyi jármű járműkártyáján feltüntetett hely, ahol a jármű az internetes árverési feltételek közzététele és a Vevőnek történő átadás közötti időszakban található, és ahol a Partnereknek lehetőségük van a jármű megtekintésére.

1.10 "Eladó": a VeaCom vagy bármely más természetes vagy jogi személy, aki amely érdekelt a Járművek internetes árverés útján történő értékesítésében.

1.11 "Polgári Törvénykönyv": a módosított 89/2012. sz. törvény, a polgári törvénykönyv.

2. Az internetes árverés folyamata

2.1.A VeaCom fenntartja a jogot az internetes árverés kezdetének, lebonyolításának és befejezésének ellenőrzésére, beleértve az internetes árverés törlésének vagy módosításának jogát az internetes árverés befejezéséig, anélkül, hogy a Partnernek bármilyen követelése keletkezne a VeaCommal szemben.

2.2.Az online árverés tárgyát képező járművet a Partnerek az online árverés ideje alatt a helyszínen megtekinthetik.

2.3.Ha a Partner bejelentkezési adatai és jelszava alatt az internetes árverésen kínált adott járműre vonatkozóan árajánlatot ad be, akkor az érintett Partner a bejegyzés pillanatában úgy tekintendő, mint aki kifejezte érdeklődését az adásvételi szerződés megkötése iránt, amikor vállalja, hogy a járművet az Eladótól a javasolt áron megvásárolja a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően. A Partner kötve van az általa benyújtott ajánlathoz, amely egy adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat, és csak az internetes árverés végéig jogosult a megajánlott árat bármikor megemelni. Árcsökkentés nem megengedett.

3. Járművek vásárlása

3.1.A VeaCom fenntartja magának a jogot, hogy az internetes árverés lezárását követően haladéktalanul döntsön arról, hogy a legmagasabb árajánlatot tevő Partnerrel (a továbbiakban: "Vevő") adásvételi szerződést köt-e, vagy a benyújtott ajánlatok alapján az alacsony ajánlati árak miatt nem értékesíti a Járművet. Ebben az esetben a VeaCom a járművet egy új internetes árverésen veheti fel.

3.2.Az adásvételi szerződés tárgya a jármű minden alkatrésszel és tartozékkal együtt, abban az állapotban, ahogyan az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában áll és fekszik, beleértve a nyilvánvaló vagy rejtett hibákat is. Tekintettel arra, hogy az értékesítés tárgyát használt járművek képezik, az Eladó nem vállal semmilyen garanciát a Járműre, kivéve a gyártó vagy az eredeti eladó által a Járműre nyújtott folyamatos garanciákat. Az ilyen garanciák, ha vannak, a jármű internetes árverésen történő bemutatásakor kerülnek feltüntetésre. A fentiek abban az esetben is érvényesek, ha a Vevő nem élt a lehetőséggel, hogy személyesen és fizikailag is megvizsgálja a járművet a helyszínen.

3.3.A Vevő köteles a vételárat (beleértve a VeaCom által visszaigazolt internetes árverés licitárát és az adminisztrációs díjat), valamint a törvényes ÁFA-t a VeaCom számlája alapján, annak kézbesítésétől számított három napon belül megfizetni; a számla kézbesítése egyben e-mailben történő kézbesítésnek is minősül. A VeaCom köteles a számlát legkésőbb az ajánlat elfogadásának visszaigazolásától számított 5 napon belül megküldeni.

3.4.A Vevő vállalja, hogy az árverés végét követő nyolc (8) napon belül átveszi a járművet, és aláírja az Eladóval az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A jármű vételárát azonban a számla kézhezvételétől számított három (3) napon belül jóvá kell írni a Veacom számláján. Abban az esetben, ha a Vevő az árverés végét követő 8 napon belül nem szállítja el a járművet, a Veacom gondoskodik a jármű elszállításáról, tárolásáról és biztosításáról egy külső parkolóban. A Vevőnek járművenként 3 000 CZK díjat kell fizetnie ezért a szolgáltatásért. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja az Eladó és a Vevő közötti, a járműre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésének minősül. A VeaCom a Vevővel történt megállapodás szerint haladéktalanul gondoskodik a Jármű átadásáról, beleértve annak minden alkatrészét, tartozékát, műszaki tanúsítványát és a gépjármű-nyilvántartásban történő módosításhoz szükséges egyéb dokumentumokat. Abban az esetben, ha a Jármű rendszámtábla nélkül, forgalomképtelen vagy közúti közlekedésre alkalmatlan, azaz: érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik, a Vevő köteles saját maga gondoskodni a regisztrációs ellenőrzésről, és az erről szóló jelentést a Jármű megvásárlását követően a lehető leghamarabb benyújtani az Eladónak. Ez a szabályozás vonatkozik a speciális gépjárművekre is - a rendszámtáblával ellátott munkagépekre, amelyek üzemeltetéséhez/vezetéséhez speciális vezetői/szakmai engedély szükséges. A Veacom vállalja, hogy a Gépjármű birtokba vételét, azaz a Gépjármű tulajdonjogának átruházását követő tíz (10) napon belül gondoskodik arról, hogy a Gépjármű tulajdonjogának megváltozását bejegyzési kérelmet nyújtson be az illetékes, kiterjesztett hatáskörrel rendelkező önkormányzati hatósághoz.

3.5.A Jármű tulajdonjoga és a Jármű kárveszélye a 3. cikk szerinti átadási jegyzőkönyv aláírásának pillanatában száll át a Vevőre. 3.4. jelen ÁSZF.

4. Az adásvételi szerződéstől való elállás és záró rendelkezések

4.1.A VeaCom jogosult az adásvételi szerződés megkötésétől a Vevőnek e-mailben vagy faxon küldött értesítéssel elállni, amennyiben a Vevő a vételár vagy annak egy részének megfizetésével legalább 3 napot késik; a vételár megfizetése a VeaCom számláján történő jóváírást jelenti. A VeaCom jogosult továbbá a Vevőtől a jármű vételárának és az aukció megszakítási díjának időben történő megfizetésére vonatkozó kötelezettsége megszegése miatt a jármű vételárának 1%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére kötelezni.

4.2.Ha a járművet nem adják el a Vevőnek, a VeaCom elfogadhatja a következő legmagasabb ajánlatot tevő partner ajánlatát, aki a Vevő lesz.

4.3.A vevő jogosult az internetes árverés végétől számított 48 órán belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződés megkötésétől, a VeaCom indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől való írásbeli elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül, a Vevő által addig a napig a Vevőtől kapott valamennyi pénzt - az aukció lemondási díjának kivételével - ugyanilyen módon visszatéríti a Vevőnek. A Vevő köteles írásban elállni a szerződéstől, és az írásbeli elállást a VeaCom címére, vagy elektronikus levélben elküldeni, amely esetben a Vevő az elállást a info@veacom.cz címre küldi.

4.4.Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a jelen ÁSZF-ben szereplő valamennyi összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

4.5.A jelen ÁSZF szerinti kötbérmegállapodás nem érinti a VeaCom Vevővel és/vagy Partnerrel szembeni esetleges kártérítési igényét.

A VeaCom és a Partner (vagy a Vevő) jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott jogaira és kötelezettségeire - eltérő rendelkezés hiányában - a módosított Polgári Törvénykönyv az irányadó.