Ogólne warunki sprzedaży dla kupujących nr 1/2024

Grupa Veacom niniejszym przedstawia na swoich stronach www.Veacom.cz, www.Veacom.sk, www.Veacom.pl, www.Veacom.com, www.Veacom.eu, www.Veacom.hu, www.Veacom.ru, www.Veacom.de następujące ogólne warunki sprzedaży używanych rzeczy ruchomych (zwłaszcza pojazdów silnikowych) realizowanej w formie aukcji internetowej (dalej tylko „OWS“).

1. Pojęcia podstawowe

1.1.Poprzez "Opłatę administracyjną" rozumie się kwotę kosztów ryczałtowych spółki Veacom związanych ze sprzedażą poszczególnych Przedmiotów sprzedaży w wysokości 100 EUR lub jej równowartość w walucie Kraju sprzedaży - 2.500,00 CZK, 450 PLN, która zostanie zawsze doliczona do Ceny kupna. Do Opłaty administracyjnej doliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących przepisów prawnych.

1.2.Poprzez "Zabezpieczenie aukcyjne" rozumie się kwotę 1.000 EUR lub jej równowartość w walucie Kraju sprzedaży - 20.000,00 CZK, którą musi zapłacić Partner na rachunek Veacom, aby mógł wziąć udział w Aukcji internetowej.

1.3.Poprzez "Aukcję internetową" rozumie się pojedynczy konkurs przeznaczony dla Partnerów na najwyższą ofertę Ceny kupna na określony Przedmiot sprzedaży, regulowany tymi OWS, ogłoszony przez spółkę Veacom na Stronach internetowych. Aukcja internetowa nie jest przetargiem publicznym ani żadnym podobnym sposobem sprzedaży, kiedy do zbycia lub przejścia prawa własności dochodzi bez konieczności zawarcia umowy kupna.

1.4.Poprzez "Cenę kupna" rozumie się kwotę, którą Zwycięski Partner zaoferował wiążąco w ramach Aukcji internetowej za kupno Przedmiotu sprzedaży i którą Veacom potwierdzi jako zwycięską, bądź to dosłownie lub w taki sposób, że prześle Zwycięskiemu Partnerowi elektronicznie (e-mailem, ewentualnie do skrzynki elektronicznej) wezwanie do zapłaty / fakturę i Umowę kupna zawierającą Cenę kupna. Do Ceny kupna doliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących przepisów prawnych.

1.5.Poprzez "Umowę kupna" rozumie się umowę kupna, której treść przedstawiono na Stronach internetowych, którą po wpisaniu Ceny kupna powinien zawrzeć Zwycięski Partner ze spółką Veacom.

1.6.Poprzez "Miejsce lokalizacji" rozumie się miejsce podane w karcie Przedmiotu sprzedaży, w którym znajduje się Przedmiot sprzedaży w czasie od obwieszczenia warunków Aukcji internetowej do prawidłowego przekazania Zwycięskiemu Partnerowi i gdzie Partnerzy mają możliwość oględzin Przedmiotu sprzedaży.

1.7.Poprzez "Partnera" rozumie się osobę fizyczną lub prawną, która jest na podstawie swojego wniosku zarejestrowana w ewidencji Veacom.

1.8.Poprzez "Przedmiot sprzedaży" rozumie się rzecz ruchomą (ruchomość), która oferowana jest do sprzedaży w formie Aukcji internetowej i której konkretna specyfikacja (włącznie ze znanymi wadami) podana jest w karcie Przedmiotu sprzedaży opublikowanej w ramach Aukcji internetowej.

1.9.Poprzez "Grupę Veacom" rozumie się spółki Veacom CZ, Veacom SK i Veacom PL.

1.10"Veacom" oznacza spółkę z Grupy Veacom, która w ramach Aukcji internetowej była lub będzie oznaczona jako sprzedający odnośnie Przedmiotu sprzedaży, zwłaszcza tak, że dla konkretnej Aukcji internetowej była lub będzie oznaczona jako sprzedający na Stronach internetowych (zwłaszcza na karcie Przedmiotu sprzedaży).

1.11"Veacom CZ" oznacza spółkę prawa handlowego Veacom s.r.o., z siedzibą Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5, wpisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygnatura akt C 116995, REGON CZ: 275 81 063.

1.12"Veacom PL" oznacza spółkę prawa handlowego Veacom PL Sp z o.o., z siedzibą ul. Ligocka 103, Katowice 40-568, Polska, REGON: 525103357, NIP: 6343022837, wpisną w rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001030482.

1.13"Veacom SK" oznacza spółkę prawa handlowego Veacom SK s.r.o., z siedzibą Hviezdoslavova 226/5, Trnava, 917 01, Słowacja, REGON SK: 52004724, NIP: 2120867947, NIP do podatku VAT UE: SK2120867947, wpisaną w Rejestrze Handlowym Sądu Powiatowego Trnava, dział: Sro, sygnatura akt 43260/T.

1.14Poprzez "Zwycięskiego Partnera" rozumie się Partnera, którego ofertę Ceny kupna w ramach Aukcji internetowej Sprzedający uzna za najwyższą i z którym zamierza zawrzeć Umowę kupna, bądź dosłownie lub w taki sposób, że prześle Zwycięskiemu Partnerowi wezwanie do zapłaty / fakturę i Umowę kupna zawierającą Cenę kupna.

1.15Poprzez “Strony internetowe“ rozumie się www.Veacom.cz, www.Veacom.sk, www.Veacom.pl, www.Veacom.com, www.Veacom.eu, www.Veacom.hu, www.Veacom.ru, www.Veacom.de.

1.16Poprzez "Kraj sprzedaży" rozumie się Republikę Czeską, Słowację lub Polskę w zależności od tego, w którym z tych krajów spółka Veacom ma siedzibę (która ogłosiła konkretną Aukcję internetową i jest Sprzedającym).

2. Przebieg Aukcji internetowej

2.1.Celem Aukcji internetowej jest zapewnienie w określonym przedziale czasowym Partnera z najwyższą wiążącą ofertą Ceny kupna za Przedmiot sprzedaży, wobec którego Veacom ma prawo żądać zapłaty Ceny kupna i zawarcia Umowy kupna i który w takim przypadku jako Zwycięski Partner powinien zapłacić Cenę kupna i zawrzeć tym samym Umowę kupna.

2.2.Veacom sprzedaje Przedmioty sprzedaży w ramach Aukcji internetowej z reguły jako pośrednik dla swojego klienta, w imieniu własnym i na rachunek klienta jako pierwotnego właściciela. Przy sprzedaży Przedmiotu sprzedaży Veacom tym samym ma status sprzedającego, ma prawo działać we wszystkich sprawach sprzedaży i zainkasować Cenę kupna.

2.3.Veacom ma prawo i obowiązek zarządzać rozpoczęciem, przebiegiem i zakończeniem Aukcji internetowej i ma prawo anulować Aukcję internetową, bądź zmieniać ją do momentu jej zakończenia, bez powstania dla Partnera prawa do jakiegokolwiek roszczenia wobec Veacom. Partner, który chce uczestniczyć w Aukcji internetowej, musi mieć zapłacone Zabezpieczenie aukcyjne. Partnerowi, który w przeszłości naruszył swoje obowiązki prawne wobec którejś spółki z Grupy Veacom, udział w Aukcji internetowej może być w dowolnym momencie odmówiony.

2.4.W trakcie Aukcji internetowej Partnerzy mają możliwość złożenia oferty na kwotę Ceny kupna (oferty), za którą są gotowi kupić Przedmiot sprzedaży na podstawie Umowy kupna. Każda kolejna oferta musi być wyższa niż oferta poprzednia o minimalną kwotę określoną w ramach Aukcji internetowej.

2.5.Jeśli po zalogowaniu za pośrednictwem nazwy i hasła dostępowego dla konkretnego Przedmiotu sprzedaży oferowanego w Aukcji internetowej przez Partnera podana jest oferta cenowa, zakłada się, że dany Partner w momencie takiego podania ceny wyraża nieodwołalną wolę zawarcia Umowy kupna i zakupu na jej podstawie Przedmiotu sprzedaży od Veacom za zaoferowaną cenę. Partner swoją przedstawioną ofertą jest związany i ma prawo w dowolnym momencie zakończyć Aukcję internetową poprzez podniesienie zaoferowanej ceny. Obniżenie ceny jest niedopuszczalne.

3. Przedmiot sprzedaży

3.1.Przedmiot sprzedaży oferowany jest w ramach Aukcji internetowej i na podstawie Umowy kupna sprzedawany jest w stanie „jak stoi i leży”, z uwzględnieniem jego opisu w karcie Przedmiotu sprzedaży, a zatem także z wszystkimi ewentualnymi widocznymi wadami, wadami odpowiadającymi bieżącemu zużyciu oraz z wszystkimi wadami skrytymi, które nie były znane spółce Veacom ani pierwotnemu właścicielowi (klientowi spółki Veacom). Ze względu na fakt, że Przedmiotem sprzedaży są rzeczy używane, Veacom nie udziela żadnej gwarancji na jakość na Przedmiot sprzedaży z wyjątkiem ewentualnie trwających gwarancji już udzielonych na Przedmiot sprzedaży przez jego producenta bądź pierwotnego właściciela. Gwarancje takie, jeśli istnieją, podane zostaną w prezentacji Przedmiotu sprzedaży w ramach Aukcji internetowej. Powyższe obowiązuje także w przypadku, kiedy Zwycięski Partner nie wykorzystał możliwości osobistego i fizycznego obejrzenia Przedmiotu sprzedaży w Miejscu lokalizacji (tj. w miejscu, w którym się znajduje).

3.2.Przedmiot sprzedaży przed rozpoczęciem Aukcji internetowej i podczas jej trwania udostępniony jest Partnerom do oględzin, ewentualnie także do jazdy próbnej (w przypadku samochodu), w Miejscu lokalizacji (tj. w miejscu, w którym się znajduje). Jeśli Partner nie dokona oględzin Przedmiotu sprzedaży i nie wykona jazdy próbnej (w przypadku samochodu) lub jeśli nie przeanalizuje wszystkich dostępnych, ewentualnie wskazanych dokumentów i informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży, nie może później zgłaszać roszczeń z tytułu wad Przedmiotu sprzedaży, które można było stwierdzić z dostępnych/wskazanych dokumentów albo w ramach oględzin Przedmiotu sprzedaży, ewentualnie jazdy próbnej.

4. Postępowanie po zakończeniu licytacji

4.1.Veacom powiadomi Partnera z najwyższą ofertą ceny kupna za Przedmiot sprzedaży o akceptacji jego oferty wraz z wezwaniem do potwierdzenia danych do fakturowania e-mailem (ewentualnie do skrzynki elektronicznej) przesłanym do 3 dni od zakończenia Aukcji internetowej. Zwycięski Partner zobowiązany jest po wezwaniu drogą e-mailową potwierdzić zwrotnie spółce Veacom swoje dane do fakturowania (e-mailem). Veacom prześle Zwycięskiemu Partnerowi e-mailem (ewentualnie do skrzynki elektronicznej) Umowę kupna i fakturę na Cenę kupna z Opłatą administracyjną do 5 dni od zakończenia Aukcji internetowej. Pozostali Partnerzy, którym nie zostaną przesłane założenia do sprzedaży, nie są Zwycięskimi Partnerami i o fakcie tym nie zostaną odrębnie powiadomieni. Jeśli Zwycięski Partner poda dane do fakturowania dotyczące osoby trzeciej, wówczas Veacom może wystawić fakturę i Umowę kupna na taką osobę trzecią. Natomiast gdyby osoba trzecie nie realizowała następnie swoich obowiązków, zwłaszcza nie zapłaciła Ceny kupna, Veacom może negocjacje z osobą trzecią anulować aż do momentu zawarcia Umowy kupna, i negocjować dalej ponownie tylko ze Zwycięskim Partnerem. Ten jednak nie może się powoływać na zwłokę spółki Veacom z realizacją obowiązków, które Veacom realizowała wobec osoby trzeciej w miejsce Zwycięskiego Partnera.

4.2.Jeśli Partner, który w ramach Aukcji internetowej złożył najwyższą ofertę, nie otrzyma od spółki Veacom zawiadomienia o akceptacji oferty lub założeń do sprzedaży Przedmiotu sprzedaży (faktury, Umowy kupna) do 5 dni od zakończenia Aukcji internetowej, zobowiązany jest niezwłocznie zażądać od Veacom uzasadnienia tego faktu, aby w ten sposób zapobiec przypadkom, kiedy Partnerowi nie zostały dostarczone założenia w następstwie błędu technicznego (niedoręczenie informacji e-mailowej itp.). Jeśli Partner w sposób udokumentowany spełni ten swój obowiązek i pomimo tego do 3 dni nie zostanie uznany za Zwycięskiego Partnera, przestanie być związany swoją ofertą w momencie, kiedy w formie elektronicznej powiadomi spółkę Veacom, że w związku z opóźnieniem nie jest zainteresowany kupnem Przedmiotu sprzedaży. Partner inaczej niż w ten sposób nie może jednostronnie zwolnić się ze swojego obowiązku zapłaty Ceny kupna i zawarcia Umowy kupna. Partnerowi w związku z tym nie przysługują żadne zwroty kosztów ani roszczenia z tytułu sankcji.

4.3.Zwycięski Partner zobowiązany jest zapłacić Cenę kupna i Opłatę administracyjną na podstawie faktury Veacom w terminie płatności podanym w fakturze, który z reguły wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury; za doręczenie faktury uważa się także jej doręczenie e-mailem. Zwycięski Partner zobowiązany jest zawrzeć Umowę kupna do 7 dni od jej otrzymania; Umowa kupna jednak bez dalszych formalności zostanie zawarta już poprzez zapłatę przez Zwycięskiego Partnera Ceny kupna w pełnej wysokości.

4.4.Jeśli Zwycięski Partner zgłosi swój zamiar wywozu Przedmiotu sprzedaży do kraju poza UE, otrzyma fakturę na Cenę kupna bez podatku VAT, a Veacom ma prawo w takim przypadku wezwać Zwycięskiego Partnera do zapłaty kaucji zwrotnej odpowiadającej kwocie podatku VAT. Zwycięski Partner zobowiązany jest zapłacić kaucję; brak zapłaty kaucji ma identyczne następstwa prawne według tych OWS, jak niezapłacenie całej Ceny kupna. Spółka Veacom zobowiązana jest zwrócić Zwycięskiemu Partnerowi kaucję na poczet podatku VAT tylko wówczas, jeśli Zwycięski Partner udowodni, że spełnione zostały warunki do zwolnienia z podatku VAT. Zwycięski Partner musi do 10 dni od odbioru Przedmiotu sprzedaży potwierdzić w zakresie i w sposób zgodnie z wymaganiami spółki Veacom zwłaszcza fakt, że Przedmiot sprzedaży został wywieziony poza UE (zwłaszcza poprzez doręczenie decyzji organu celnego o wywozie towaru do trzeciego kraju z potwierdzeniem o wyjściu towaru poza UE). Zwycięski Partner w każdym przypadku (nawet jeśli zostanie mu zwrócona kaucja lub w ogóle nie zostanie naliczona) zobowiązany jest zapłacić lub dopłacić spółce Veacom podatek VAT do Ceny kupna, którą Veacom zadeklaruje według obowiązujących przepisów prawnych wobec administratora podatków (Urzędu Skarbowego) lub który zostanie mu wymierzony przez administratora podatków (Urząd Skarbowy), chyba że Zwycięski Partner udowodni wywóz Przedmiotu sprzedaży według zdania poprzedniego i zapewni spółce Veacom wszelkie potrzebne współdziałanie tak, aby spółka Veacom zwolniona została ze swojego obowiązku odprowadzenia podatku VAT w związku ze sprzedażą Przedmiotu sprzedaży.

4.5.Jeśli Zwycięski Partner, będący płatnikiem podatku VAT, spełni swój zamiar wywozu Przedmiotu sprzedaży poza Kraj sprzedaży do któregoś z krajów członkowskich UE, otrzyma fakturę na Cenę kupna bez podatku VAT i Veacom ma prawo w takim przypadku wezwać Zwycięskiego Partnera do zapłaty kaucji zwrotnej odpowiadającej podatkowi VAT. Zwycięski Partner zobowiązany jest kaucję zapłacić; niezapłacenie kaucji ma identyczne skutki prawne jak następstwa według tych OWS, jak niezapłacenie całej Ceny kupna. Spółka Veacom zobowiązana jest zwrócić Zwycięskiemu Partnerowi kaucję na poczet podatku VAT tylko wówczas, jeśli Zwycięski Partner udowodni, że spełnione zostały warunki dla procedury przeniesionego obowiązku podatkowego. Zwycięski Partner musi zwłaszcza do 10-tego dnia kalendarzowego następnego miesiąca po przekazaniu Przedmiotu sprzedaży udowodnić w zakresie i w sposób według wymagań spółki Veacom (zwłaszcza potwierdzenia pisemnego także w formie dwóch środków dowodowych według art. 45a Rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011, w brzmieniu przepisów późniejszych), że Przedmiot sprzedaży został wywieziony do któregoś z krajów członkowskich UE i w tym kraju został prawidłowo zarejestrowany (jeśli podlega rejestracji). Zwycięski Partner w każdym przypadku (także kiedy zostanie mu zwrócona kaucja lub w ogóle nie zostanie mu naliczona) zobowiązany jest zapłacić lub dopłacić spółce Veacom podatek VAT do Ceny kupna, którą Veacom zadeklaruje według obowiązujących przepisów prawnych wobec administratora podatku (Urzędu Skarbowego) lub który zostanie jej wymierzony przez administratora podatków (Urząd Skarbowy), chyba że Zwycięski Partner udowodni wywóz Przedmiotu sprzedaży według zdania poprzedniego i zapewni spółce Veacom wszelkie potrzebne współdziałanie tak, aby Veacom zwolniona została ze swojego obowiązku odprowadzenia podatki VAT w związku ze sprzedażą Przedmiotu sprzedaży lub przeniosła swój obowiązek odprowadzenia podatku VAT na Zwycięskiego Partnera.

4.6.Prawo własności do Przedmiotu sprzedaży przechodzi na Zwycięskiego Partnera w momencie całkowitej zapłaty Ceny kupna (przez co uważa się Umowę kupna za zawartą). Ryzyko szkody na Przedmiocie sprzedaży przechodzi na Zwycięskiego Partnera w momencie odbioru Samochodu przez Zwycięskiego Partnera.

4.7.Zwycięski Partner zobowiązuje się odebrać Przedmiot sprzedaży na swój koszt w Miejscu lokalizacji (tj. w miejscu, w którym się znajduje), do pięciu dni roboczych od zapłaty Ceny kupna, Opłaty administracyjnej i przesłania wezwania do odbioru (PIN). Jeśli do zapłaty nie dojdzie, Zwycięski Partner nie ma prawa domagać się wydania Przedmiotu sprzedaży. W przypadku, jeśli Zwycięski Partner nie odbierze Przedmiotu sprzedaży w ustalonym terminie i w ramach korespondencji ze spółką Veacom nie uzgodni przedłużenia tego terminu, Spółka Veacom ma prawo naliczyć Zwycięskiemu Partnerowi karę umowną w wysokości 40 EUR (1.000 CZK) za każdy dzień zwłoki aż do spełnienia przedmiotowego obowiązku. Nie narusza to prawa do odszkodowania w pełnej wysokości.

4.8.Jeśli Partner nie zostanie Zwycięskim Partnerem lub jako Zwycięski Partner spełni wszystkie obowiązki według tych OWS i Umowy kupna dotyczące zwłaszcza zapłaty Ceny kupna i Opłaty administracyjnej, zawarcia Umowy kupna, odbioru Przedmiotu sprzedaży i ewentualnie zapewnienia potrzebnego współdziałania w celu wpisania zmiany właściciela w odpowiedniej ewidencji, zostanie mu całe Zabezpieczenie aukcyjne zwrócone na podstawie jego wyraźnego wniosku, w przeciwnym razie zostanie zdeponowane przez spółkę Veacom w celu aktywacji w kolejnej Aukcji internetowej, w której Partner będzie ewentualnie uczestniczył. Jeśli Partner naruszy któryś ze swoich obowiązków wynikających z tych OWS lub z Umowy kupna, wówczas spółka Veacom ma prawo naliczyć Partnerowi karę umowną aż do wysokości Zabezpieczenia aukcyjnego. Nie narusza to jednak prawa Veacomu do naliczenia Partnerowi także dalszych kar umownych, odsetek za zwłokę bądź odszkodowania w rzeczywistej wysokości według tych OWS, Umowy kupna bądź odsetek ustawowych.

4.9.Jeśli nie dojdzie do sprzedaży Przedmiotu sprzedaży Zwycięskiemu Partnerowi, wówczas Veacom może zaakceptować ofertę Partnera, który przedstawił kolejną najkorzystniejszą ofertę i który tym samym stanie się Zwycięskim Partnerem, o ile wyrazi na to zgodę.

5. Anulowanie aukcji i odstąpienie od sprzedaży

5.1.Veacom zastrzega sobie prawo do anulowania Aukcji internetowej w dowolnym momencie lub odstąpienia bez podania powodu od zamiaru sprzedaży Przedmiotu sprzedaży na podstawie realizowanej Aukcji internetowej, a zatem postanowić, że Przedmiotu sprzedaży na podstawie przedstawionych ofert nie sprzeda go do momentu odbioru Przedmiotu sprzedaży w Miejscu lokalizacji (tj. miejscu, w którym się znajduje). Jeśli już Zwycięski Partner został wybrany, musi zostać powiadomiony o odstąpieniu od zamiaru e-mailem, za pośrednictwem skrzynki elektronicznej bądź w inny odpowiedni sposób. W takim przypadku Veacom Przedmiot sprzedaży włączyć do nowej Aukcji internetowej i uczestnicy pierwotnej Aukcji internetowej nie mają w związku z tym żadnych roszczeń wobec Veacom (z tytułu odszkodowania itp.).

5.2.Jeśli Zwycięski Partner nie zapłaci Ceny kupna wraz z Opłatą administracyjną prawidłowo i terminowo, chodzi o udaremnienie Aukcji internetowej przez Zwycięskiego Partnera i Veacom w takim przypadku ma prawo (nie zaś obowiązek) naliczyć Zwycięskiemu Partnerowi zarówno karę umowną w wysokości zapłaconego Zabezpieczenia aukcyjnego (kiedy Zabezpieczenie aukcyjne zostanie wykorzystane do zapłaty kary umownej), a ponadto według swojego uznania:
(a) karę umowną w wysokości 0,5 % z dłużnej kwoty za każdy dzień, licząc aż do zapłaty całej dłużnej kwoty lub do momentu odstąpienia przez Veacom od zamiaru sprzedaży Przedmiotu sprzedaży Zwycięskiemu Partnerowi, ewentualnie kiedy Przedmiot sprzedaży sprzeda innej osobie, maksymalnie jednak w łącznej wysokości 50 % Ceny kupna, i/lub
(b) odszkodowania w wysokości odpowiadającej różnicy między Ceną kupna oferowaną przez Zwycięskiego Partnera w ramach Aukcji internetowej i ceną kupna, za którą Przedmiot sprzedaży zostanie następnie w dobrej wierze sprzedany, np. w ramach kolejnej Aukcji internetowej lub w sprzedaży bezpośredniej, jeśli sprzedaż bezpośrednia zostanie przez Veacom w sposób uzasadniony uznana za korzystniejszy sposób sprzedaży.

6. Postanowienia końcowe

6.1.Jakiekolwiek kwoty finansowe, które Veacom otrzyma od Partnera z jakiegokolwiek powodu, Veacom ma prawo priorytetowo wykorzystać do zapłaty jakiegokolwiek długu tego Partnera lub innego członka koncernu Partnera wobec Veacom lub wobec innego członka Grupy Veacom. O takim użyciu środków finansowych Partner oraz członek koncernu Partnera, którego to dotyczy, musi być niezwłocznie powiadomiony. Takie użycie środków finansowych może oznaczać, że Cena kupna bądź Zabezpieczenie aukcyjne staje się niezapłaconą całkowicie bądź częściowo i w tym przypadku trwa ewentualny obowiązek Partnera zapłaty tej pozycji.

6.2.Jakiekolwiek jednostronne zaliczenia na poczet kwot, do których Partner w ramach stosunku umownego wobec spółki Veacom jest zobowiązany, są wykluczone i Partner spełni obowiązek zapłaty określonych kwot tylko i tylko w taki sposób, że dokona przelewu kwoty na rachunek bankowy spółki Veacom.

6.3.Dla Partnera w związku z udziałem w Aukcji internetowej nie powstają żadne prawa do zwrotu kosztów czy prawa do odszkodowania bądź do innych płatności o charakterze sankcji.

6.4.Partnerzy poprzez swój udział w Aukcji internetowej zgadzają się na to, że wszelka komunikacja z Veacom włącznie z zawiadomieniem o akceptacji oferty, przesyłanie faktur i Umowy kupna odbywać się będą w pierwszej kolejności elektronicznie, przede wszystkim e-mailem na adres e-mail, który Partner podał w ramach swojej rejestracji ewentualnie do skrytek elektronicznych.

6.5.Jeśli w tych OWS nie podano inaczej, wówczas wszelkie kwoty podane w tych OWS są kwotami netto (bez podatku VAT), a podatek VAT zostanie do nich doliczony według obowiązujących przepisów prawnych.

6.6.Uzgodnienie o karach umownych według tych OWS nie narusza ewentualnego prawa spółki Veacom do odszkodowania w pełnej wysokości. Wszelkie kary umownej według tych OWS mają przede wszystkim cel sankcyjny, nie zaś cel ekwiwalentu.

6.7.Decydującym prawem, regulującym wszelkie stosunki prawne między spółką Veacom i Partnerem/Zwycięskim Partnerem, jest porządek prawny Kraju sprzedaży. Ewentualne spory między Spółką Veacom i Partnerami będą rozpatrywane przez sądy określone według ogólnych przepisów prawnych; wyraźnie jednak uzgadnia się i Veacom i Partnerzy to akceptują, że w ewentualnych sporach między nimi będzie mieć niewyłączną właściwość w każdym przypadku także sąd powszechny spółki Veacom, tj. sąd wyznaczony według Kraju sprzedaży, w ramach Kraju sprzedaży właściwy rzeczowo sąd określony według siedziby spółki Veacom, jeśli umożliwiają to obowiązujące przepisy prawne.

6.8.Niniejsze OWS sporządzone są w języku czeskim, słowackim i polskim i są ważne z dniem ich obwieszczenia na Stronach internetowych, tj. z dniem 1.2,2024. Veacom ma prawo te OWS zmieniać – zmiana obowiązuje z momentem obwieszczenia nowej treści OWS na Stronach internetowych.