Ogólne warunki handlowe dla kupujących

Ogólne warunki spółki VeaCom s.r.o. (Spółki z o.o.), z siedzibą Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, kod pocztowy 150 00, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, numer akt C 116995, REGON: 275 81 063 na sprzedaż używanych pojazdów silnikowych w formie aukcji internetowej (zwane dalej „Ogólne warunki - OW”).

1. Podstawowe pojęcia

1.1."VeaCom" jest spółką handlową VeaCom s.r.o (Spółką z o.o.), z siedzibą Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, kod pocztowy 150 00, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, numer akt C 116995, REGON: 275 81 063. Adres kontaktowy jest taki sam jak adres siedziby spółki. VeaCom jest w ramach aukcji internetowej Sprzedawcą pojazdów lub pośrednikiem sprzedaży Pojazdów upoważnionym do działania w sprawie sprzedaży pojazdów w imieniu właściciela pojazdów (w szczególności uprawnionym do potwierdzenia oferty kupującego i pobrania ceny zakupu).

1.2.„Pojazd” oznacza używany pojazd silnikowy przeznaczony do użytku drogowego, oferowany do sprzedaży w formie aukcji internetowej.

1.3.„Partner” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która w rozumieniu § 420 kodeksu cywilnego jest przedsiębiorcą w zakresie zakupu i sprzedaży pojazdów silnikowych lub w zakresie zakupu i sprzedaży pojazdów silnikowych, jest zarejestrowany w odpowiednim urzędzie skarbowym w zakresie podatku od wartości dodanej i na na podstawie wniosku jest rejestrowany w rejestrze VeaCom.

1.4.„Aukcja internetowa” oznacza metodę sprzedaży pojazdów zgodnie z warunkami niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, w której cena jest tworzona na czas trwania aukcji internetowej na podstawie propozycji zawarcia umowy kupna (licytowania- ofert) przez partnerów i wyboru nabywcy. Aukcja internetowa nie jest aukcją w rozumieniu § 1771 Kodeksu cywilnego.

1.5.„Cena zakupu” oznacza kwotę oferowaną przez Kupującego w ramach aukcji internetowej na zakup pojazdu i VeaCom zgodnie z art. 3.2. potwierdzone, powiększone o opłatę administracyjną.

1.6.„Opłata administracyjna” oznacza kwotę zryczałtowanych kosztów spółki VeaCom związanych ze sprzedażą pojedynczego Pojazdu w wysokości 2 000,00 CZK (słownie: dwa tysiące koron czeskich), które zawsze będą doliczane do Ceny zakupu.

1.7.„Opłata za udaremnienie aukcji” oznacza rozliczenie kosztów związanych z poniesioną szkodą w przypadku nie zawarcia umowy zakupu wylicytowanego pojazdu. Minimalna opłata za udaremnienie aukcji wynosi 5000,00 CZK (słownie: pięć tysięcy koron czeskich) za każdy pojedynczy pojazd.

1.8.„Wadium zabezpieczenie Aukcji” oznacza kwotę 20 000,00 CZK (słownie: dwadzieścia tysięcy koron czeskich) wpłaconą przed konkretną aukcją internetową na konto spółki VeaCom. W przypadku jeżeli Partnerowi nie powiedzie się, lub odbierze wylicytowane pojazdy bez żadnych problemów, cała kwota Zabezpieczenia Aukcji zostanie mu zwrócona bez zbędnej zwłoki po odebraniu Pojazdu. W przypadku, wylicytowania pojazdu, gdy Umowa Zakupu Pojazdu nie zostanie przez Partnera zawarta lub Umowa Sprzedaży zostanie rozwiązana, lub nastąpi inny powód rozwiązania umowy zakupu. Partnerowi zostanie zwrócone wadium - zabezpieczenie, pomniejszone o opłatę za udaremnienie aukcji oraz, w stosownych przypadkach, kary umowne na podstawie niniejszych OW, za każdy pojedynczy niezakupiony Pojazd.

1.9."Miejsce umieszczania pojazdu” oznacza miejsce określone w Karcie Pojazdu, w której znajduje się Pojazd od momentu publikacji warunków Aukcji Internetowej do momentu przekazania Kupującemu i gdzie Partnerzy mają możliwość oględzin Pojazdu.

1.10„Sprzedawca” to VeaCom lub inna osoba fizyczna lub prawna zainteresowana sprzedażą Pojazdów w formie aukcji internetowej.

1.11„Kodeks cywilny” oznacza ustawę nr 89/2012 Dz.U., Z późniejszymi zmianami, kodeks cywilny.

2. Przebieg aukcji internetowej

2.1.VeaCom zastrzega sobie prawo do kontroli rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia Aukcji Internetowej, w tym do anulowania lub zmiany Aukcji Internetowej do końca Aukcji Internetowej, bez zgłaszania Partnerowi jakichkolwiek roszczeń w stosunku do VeaCom.

2.2.Pojazd będący przedmiotem aukcji internetowej zostanie udostępniony partnerom do oględzin w miejscu lokalizacji (umieszczenia) pojazdu.

2.3.Jeśli oferta zostanie wprowadzona pod nazwą użytkownika i hasłem Partnera dla konkretnego Pojazdu oferowanego na Aukcji Internetowej, uznaje się, że zainteresowany Partner obowiązuje się do zakupu Pojazdu od Sprzedawcy za proponowaną cenę zgodnie z niniejszymi warunkami i jest uprawniony jedynie do podwyższenia oferowanej ceny w dowolnym momencie do końca aukcji internetowej. Obniżka ceny jest niedozwolona.

3. Zakup pojazdów

3.1.VeaCom zastrzega sobie prawo, bez zbędnej zwłoki po zakończeniu aukcji internetowej, do podjęcia decyzji, czy zawrze umowę zakupu z partnerem, który złożył najwyższą ofertę (zwany tylko „Kupującym”), czy też Pojazd nie zostanie sprzedany na podstawie złożonych ofert z powodu niskich cen ofertowych. W takim przypadku VeaCom może umieścić Pojazd na nowej aukcji internetowej.

3.2.Przedmiotem umowy kupna jest pojazd ze wszystkimi częściami i akcesoriami w stanie, w jakim stoi i leży w momencie zawarcia umowy kupna, w tym wszelkie możliwe widoczne lub ukryte wady. Biorąc pod uwagę fakt, przedmiotem sprzedaży są używane pojazdy, Sprzedawca nie udziela gwarancji na Pojazd, z wyjątkiem gwarancji udzielonych Pojazdowi przez jego producenta lub oryginalnego dealera. Ewentualne gwarancje zostaną przedstawione w prezentacji Pojazdu na aukcji internetowej. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy Kupujący nie skorzystał z możliwości osobiście i fizycznie oglądnąć i sprawdzić Pojazd w miejscu umieszczenia pojazdu.

3.3.Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny zakupu (ceny oferty w aukcji internetowej potwierdzoną przez VeaCom i opłatę administracyjną) plus ustawowy podatek VAT na podstawie faktury VeaCom w ciągu trzech dni od jej dostarczenia; za dostarczenie (doręczenie) faktury jest również uważane doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. VeaCom jest zobowiązany do wysłania faktury nie później niż 5 dni po potwierdzeniu akceptacji oferty.

3.4.Kupujący zobowiązuje się do odbioru pojazdu w ciągu ośmiu (8) dni od zakończenia aukcji i podpisania protokołu przekazania ze sprzedawcą. Jednak cena zakupu pojazdu musi zostać zaksięgowana na koncie spółki Veacom w ciągu trzech (3) dni od doręczenia faktury. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze pojazdu w ciągu 8 dni od zakończenia aukcji, spółka Veacom zapewni transport, przechowywanie i nadzór pojazdu na parkingu zewnętrznym. Za tę usługę kupujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 3000 CZK za każdy pojazd. Z chwilą podpisania protokołu przekazania uważa się zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdu między Sprzedawcą a Kupującym. VeaCom zapewni przekazanie pojazdu, w tym wszystkich jego części, akcesoriów, dokumentów rejestracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w rejestrze pojazdów bez zbędnej zwłoki, zgodnie z ustaleniami z Kupującym. W przypadku, gdy Pojazd nie ma tablic rejestracyjnych, jest nieruchomy (dysfunkcyjny) lub nie nadaje się do jazdy po drogach, tj .: bez ważnego przeglądu technicznego, Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia kontroli ewidencyjnej i przekazania protokołu tej kontroli Sprzedawcy tak szybko, jak to możliwe. Takie postanowienie ma również zastosowanie w przypadku specjalnych pojazdów silnikowych - maszyn roboczych na tablicach rejestracyjnych, dla których wymagane jest specjalne prawo jazdy / profesjonalne upoważnienie do obsługi. Veacom zobowiązuje się do zapewnienia, aby w ciągu dziesięciu (10) dni od przejęcia pojazdu, tj. Przeniesienia prawa własności pojazdu, został złożony wniosek o rejestrację zmiany właściciela pojazdu u właściwego urzędu gminy z rozszerzonymi uprawnieniami.

3.5.Prawo własności do pojazdu i ryzyko uszkodzenia pojazdu przechodzi na kupującego z chwilą podpisania protokołu przekazania zgodnie z art. 3.4 niniejszych Ogólnych warunków.

4. Odstąpienie od umowy i postanowienia końcowe

4.1.VeaCom ma prawo odstąpić od zawarcia umowy kupna w drodze powiadomienia przesłanego Kupującemu e-mailem lub faksem w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłaceniu Ceny zakupu lub jej części o co najmniej 3 dni; zapłata Ceny Zakupu oznacza zaksięgowanie odpowiedniej kwoty na koncie VeaCom. Jednocześnie VeaCom ma prawo zażądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 1% ceny zakupu pojazdu, w tym podatku VAT, za naruszenie obowiązku zapłaty ceny zakupu pojazdu w terminie i uiszczenia opłaty za udaremnienie aukcji.

4.2.Jeśli Pojazd nie zostanie sprzedany Kupującemu, VeaCom może zaakceptować ofertę Partnera, który złożył następną najwyższą ofertę i który stanie się Kupującym.

4.3.Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od zawarcia umowy kupna w ciągu 48 godzin od daty zakończenia aukcji internetowej, bez podania przyczyny. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy zakupu, VeaCom zwróci mu wszelkie środki otrzymane od Kupującego w ten sam sposób, z wyjątkiem Opłaty za udaremnienie aukcji, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 14 dni od daty doręczenia pisemnego odstąpienia od umowy zakupu. Kupujący jest zobowiązany do odstąpienia na piśmie i wysłania na adres spółki VeaCom, lub pocztą elektroniczną, kiedy to w takim przypadku kupujący prześle odstąpienie na adres info@veacom.cz.

4.4.Kupujący ma prawo odstąpić od zawarcia umowy kupna, gdy spółka Veacom zapewni sprzedaż kolejnemu aukcjonerowi w kolejności lub innemu zainteresowanemu. Partner zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zmarnowanie aukcji oraz różnicy między wylicytowaną kwotą a rzeczywistą ceną sprzedaży pojazdu, którą zapłaci inny zainteresowany. Jeśli Veacom nie ma innego zainteresowanego pojazdem, kupujący jest zobowiązany do odbioru pojazdu po cenie, którą wygrał na aukcji.

4.5.O ile niniejsze ogólne warunki nie stanowią inaczej, wszystkie kwoty określone w niniejszych ogólnych warunkach są kwotami bez podatku VAT.

4.6.Ujednáním o smluvních pokutách dle těchto VP není dotčen případný nárok VeaComu vůči Kupujícímu a/nebo Partnerovi z titulu náhrady škody. Umowa o karach umownych na podstawie niniejszych ogólnych warunków nie ma wpływu na roszczenia VeaCom przeciwko Kupującemu i / lub Partnerowi z tytułu szkód.

O ile nie określono inaczej, niniejsze ogólne warunki praw i obowiązków VeaCom oraz Partnera (lub Kupującego), które nie są wyraźnie uregulowane, podlegają Kodeksowi cywilnemu z późniejszymi zmianami.