Informacje w sprawie ochrony danych osobowych

I. Treść i cel dokumentu

1. Niniejszy dokument zawiera informacje o ochronie danych osobowych przekazywane przez odwiedzających stronę www.veacom.cz, naszych klientów i osoby zainteresowane naszymi usługami.

2. Celem tego dokumentu jest zapoznanie Ciebie (osób, których dane dotyczą) z Twoimi prawami i udzielenie jasnych informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych. W celu zapewnienia kompletności oświadczamy jedynie, że dane osobowe są jedynie danymi dotyczącymi osób fizycznych (przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami), równie ostrożnie traktujemy dane dotyczące naszych klientów - osób prawnych.

3. Doceniamy Państwa zaufanie, z jakim przekazujecie nam swoje dane osobowe, dlatego przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U.,., W sprawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie 25 maja 2018 r. I jest powszechnie znane jako RODO. Klikając na numer rozporządzenia w poprzednim zdaniu, przejdziesz bezpośrednio do tekstu tego rozporządzenia, gdzie znajdziesz dokładne brzmienie przepisów prawnych cytowanych w tym tekście.

4. Treść, która czeka na Ciebie w tym dokumencie:

I. Treść i cel dokumentu
II. Menedżer prywatności - kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować
III. Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je otrzymujemy
IV. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe, na jaki czas i co nas do tego upoważnia
V. Ujawnienie danych osobowych innym osobom
VI. Informacje o twoich prawach w dziedzinie ochrony danych osobowych
VII. Inne ważne informacje dotyczące korzystania z praw


II. Menedżer danych osobowych - kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować:

VeaCom s.r.o. (Spółka z o.o.)
REGON: 27581063, z siedzibą Praha 5 - Smíchov, Strakonická 3367, kod pocztowy 15000
jesteśmy zarejestrowani w rejestrze handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, sygn. akt C116995
kontaktowy adres e-mail: info@veacom.cz, telefon kontaktowy: +420 255 739 707
nasza strona internetowa: www.veacom.cz
(zwany dalej „Administratorem”)

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy?

Przetwarzamy dane, których nam państwo udzielili. W konkretnych przypadkach może to obejmować podanie informacji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej, wprowadzenie danych do konta użytkownika utworzonego na naszej stronie internetowej, udzielenie informacji w zakresie przygotowania umów i powiązanych dokumentów oraz w związku z realizacją umów i świadczeniem usług. Dane osobowe można również przekazywać osobiście, telefonicznie, pisemnie, pocztą lub innymi środkami komunikacji (wiadomości SMS, wiadomości w aplikacjach takich jak Skype, Viber, Whatsapp, Telegram). Zakładamy, że wszystkie informacje, które są nam przekazywane, są prawdziwe, dokładne i aktualne. Jeśli się zmienią, poinformuj nas niezwłocznie, aby spełniony został prawny obowiązek przetwarzania tylko dokładnych i poprawnych danych.

Przetwarzamy również dane z rejestrów publicznych (szczególnie w celu wprowadzania lub sprawdzania danych identyfikacyjnych w umowach). Jeśli potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie niektórych danych osobowych do określonych celów przetwarzania, wówczas przetwarzamy takie dane tylko w tym celu za Twoją zgodą.

W zasadzie dane przekazujesz nam dobrowolnie, ale w niektórych przypadkach nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci naszych usług bez podania danych, tj. W szczególności w celu zorganizowania aukcji i sprzedaży pojazdu, w celu świadczenia usługi. Musisz podać nam dane tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo.

Dane osobowe mogą należeć do kategorii „normalnych danych osobowych” lub mogą to być specjalne kategorie danych, tj. dane wrażliwe, jeżeli prawo nakłada surowsze warunki ich przetwarzania.

A. Zwykłe dane osobowe, które przetwarzamy:
Imię, nazwisko, tytuł, adres, data urodzenia, numer PESEL, REGON, NIP, stanowisko osoby prawnej, jeśli jest to nasz klient i ty go reprezentujesz, numer telefonu, adres e-mail, adres URL witryny, informacje o zamówionych i świadczonych usługach, informacje na temat własności pojazdu, który sprzedajesz na naszym portalu aukcyjnym, szczegóły dotyczące realizowanej aukcji oraz dane z powiązanych umów i dokumentacji.

B. Specjalne kategorie danych osobowych („wrażliwe” dane osobowe), które przetwarzamy:
Nie przetwarzamy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych.

IV. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe, przez jaki czas i co nas do tego upoważnia

A. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy i wypełnienia zobowiązań umownych

W celu umożliwienia zawarcia umowy i świadczenia zamówionych usług, zapewnienie uczestnictwa w aukcji oraz zarejestrowania się na naszym portalu oraz z tym związaną komunikacji, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, tytuł, adres, datę urodzenia, numer PESEL , REGON, NIP, stanowisko osoby prawnej, jeśli jest to nasz klient i ty go reprezentujesz, numer telefonu, adres e-mail, adres URL witryny internetowej, informacje o zamówionych i świadczonych usługach, szczegóły dotyczące realizowanej aukcji oraz dane z powiązanych umów i dokumentacji.

Tytułem prawnym (upoważnieniem) do przetwarzania takich danych jest bezpośrednio wypełnienie zobowiązań umownych wynikających z zawartej między nami umowy lub wdrożenie czynności niezbędnych do zawarcia umowy. Jednocześnie nie musi to być umowa zawarta w klasycznej formie drukowanej, podpisana własnoręcznie. Może to być także umowa zawarta przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej i potwierdzenie go z naszej strony, a taka umowa zawiera warunki określone na naszej stronie internetowej („zgadzasz się” z nimi przed wysłaniem rejestracji). W celu zawarcia umowy między właścicielem pojazdu a kupującym (tj. Także naszym partnerem, jak określono w regulaminie), konieczne jest przekazanie kupującemu informacji o sprzedającym i odwrotnie. Przetwarzanie to jest zatem konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych.

W tym celu przetwarzamy dane osobowe przez czas trwania stosunku umownego między nami. Po zakończeniu stosunku umownego niektóre informacje są następnie przechowywane do celów związanych z prawem lub uzasadnionym interesem, jak opisano w poniższych sekcjach tego dokumentu.

B. Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych, podatkowych i innych przepisów prawnych

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i archiwizacji, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, tytuł, adres, REGON, NIP, informacje o świadczonych usługach.
Okres, przez który dane są przetwarzane, określają bezpośrednio odpowiednie przepisy prawne, które nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych.

C. Przetwarzanie danych osobowych do celów uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich

Uzasadniony interes może obejmować wiele sytuacji. Dlatego informujemy Cię o uzasadnionych interesach, dla których przetwarzamy dane osobowe:
Uzasadnionym interesem jest ochrona i udowodnienie naszych praw i roszczeń, w szczególności z tytułu zawartych umów lub szkód. W tym celu przetwarzamy dane osobowe przez 4 lata od zakończenia współpracy lub ostatniego kontaktu, chyba że umowa nie została zawarta. Termin ten jest ustalany w odniesieniu do okresów przedawnienia roszczeń, biorąc pod uwagę, że nie musimy wiedzieć o roszczeniu w sądzie w momencie dochodzenia roszczenia przez drugą stronę. W tym celu przechowujemy dane z umów i naszej wzajemnej komunikacji.

Ponadto marketing bezpośredni jest uzasadnionym interesem. Do wysyłania wiadomości handlowych (informacje o naszych usługach, nadchodzących aukcjach i nowościach w naszej ofercie) przetwarzamy następujące dane osobowe naszych klientów: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Zawsze możesz w prosty sposób ukończyć wysyłanie wiadomości handlowych na swoją pocztę, klikając na link podany w poczcie elektronicznej. Jeśli używasz tradycyjnego formularza drukowanego lub połączenia telefonicznego lub jednej z aplikacji komunikacyjnych SMS, Skype, VIber, Telegram, Telegram, aby otrzymywać naszą ofertę lub informacje o nowościach, uszanujemy również, jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz kolejnego kontaktu.

D. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody

Jeśli jeszcze nie jesteś naszym klientem, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby przesłać Ci oferty naszych usługi / produktów tylko za Twoją zgodą.
Potrzebujemy Twojej zgody (dotyczy również naszych klientów), aby wysłać oferty naszych usług / produktów naszych partnerów handlowych. Przed udzieleniem nam zgody poinformujemy Cię o danych i konkretnym celu przetwarzania, którego dotyczy zgoda. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli jednak przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe na podstawie innego tytułu prawnego (patrz litery od A do C powyżej), przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu nawet po cofnięciu Twojej zgody, ponieważ zgoda na takie konkretne cele nie jest konieczna.

V. Ujawnienie danych osobowych innym osobom

W przypadku zapewnienia niektórych naszych zobowiązań umownych lub prawnych pomagają nam inni przetwarzający. W szczególności są to współpracujący księgowi, dostawcy oprogramowania, dealerzy pojazdów lub towarów, które kupujesz. Zawieramy pisemne umowy z podmiotami przetwarzającymi w celu wypełnienia zobowiązań dotyczących prywatności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe zostaną również udostępnione odpowiednim organom administracyjnym, jeżeli taki obowiązek jest nałożony przez prawo (tj. Szczególnie w przypadku kontroli, w której organ jest uprawniony do żądania przekazania danych osobowych).

VI. Dowiedz się więcej o swoich prawach w dziedzinie ochrony danych osobowych

A. Prawo dostępu do danych osobowych

Prawo do potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to do uzyskania dostępu do takich danych i informacji o ich przetwarzaniu.

B. Prawo do skorygowania danych osobowych

Jest to prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych, które Cię dotyczą, bez zbędnej zwłoki. Biorąc pod uwagę przetwarzanie, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym do dostarczenia dodatkowego oświadczenia (ze wskazaniem pełnych danych). Możesz także naprawić dane konta użytkownika, które sam wprowadziłeś.

C. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

W przypadkach określonych przez prawo lub RODO masz prawo zażądać od nas usunięcia twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki (w RODO istnieją powody określone w art. 17, w tym wyjątki, w których usunięcie nie nastąpi).

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

E. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO masz prawo do uzyskania danych osobowych i przekazania ich innemu administratorowi. Jeśli jest to technicznie wykonalne, masz prawo zażądać przeniesienia bezpośrednio do innego administratora.

F. Prawo do sprzeciwu

W przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe w uzasadnionych interesach, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, a wtedy nie będziemy już przetwarzać danych, chyba że nasz uzasadniony interes będzie nadrzędny w stosunku do twoich interesów lub praw i wolności. Jeżeli marketing bezpośredni jest uzasadnionym interesem, wówczas cel zawsze powoduje zakończenie dalszego przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

G. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat Urzędu i ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.uoou.cz

VII. Inne ważne informacje dotyczące korzystania z praw

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami przez e-mail info@veacom.cz. Możesz również użyć swojej poczty, aby wysłać nam pisemną prośbę na nasz adres wymieniony we wstępnej części tego dokumentu, aby bezpośrednio skorzystać z przysługujących Ci praw wynikających z art. VI. Proszę pamiętaj, że możemy się z Tobą skontaktować w celu zweryfikowania, czy prośba została rzeczywiście złożona przez Ciebie oraz w celu zweryfikowania tożsamości i żądania w odpowiedni sposób. To samo dotyczy możliwej komunikacji telefonicznej i podobnej.

Aktualne brzmienie tego dokumentu zawsze można znaleźć na stronie www.veacom.cz/protection-personal-people/. Niniejsze brzmienie obowiązuje od 25.5.2018roku.

Pliki cookies

Cofnij zgodę na pliki cookies