Všeobecné obchodné podmienky pre kupujúcich

Všeobecné podmienky spoločnosti VeaCom s.r.o., so sídlom Praha 5 - Smíchov, Strakonická 3367, PSČ 150 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 116995, IČ: 275 81 063, je oprávnena podnikať v oblasti predaja ojazdených motorových vozidiel, realizovaného formou internetovej aukcie (ďalej len „VP“).

1. Základné pojmy

1.1."VeaCom" je obchodná spoločnosť VeaCom s.r.o., so sídlom Praha 5 - Smíchov, Strakonická 3367, PSČ 150 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 116995, IČ: 275 81 063. Kontaktná adresa je zhodná s adresou sídla spoločnosti. VeaCom je v rámci Internetovej aukcie predávajúcim Vozidiel alebo sprostredkovateľom predaja Vozidiel, oprávneným jednať vo veci predaja Vozidiel v mene vlastníka Vozidiel (čiže je najmä oprávnený potvrdiť ponuku Kupujúceho a inkasovať Kúpnu cenu).

1.2."Vozidlom" sa rozumie ojazdené motorové vozidlo, určené k prevádzke na pozemných komunikáciách, ktoré je ponúkané na predaj formou Internetovej aukcie.

1.3."Partnerom" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka podnikateľom v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel, alebo v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel, je registrovaná na príslušnom finančnom úrade pre daň z pridanej hodnoty, a je na základe žiadosti registrovaná v evidencii VeaCom.

1.4."Internetovou aukciou" sa rozumie spôsob predaja Vozidiel, v súlade s podmienkami týchto VP, pričom výška ceny je tvorená počas doby trvania Internetovej aukcie na základe návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy (prihodenia) Partnermi a výberu Kupujúcich. Internetová aukcia nie je dražbou v zmysle § 1771 Občianskeho zákonníka.

1.5."Kúpnou cenou" sa rozumie suma, ktorú Kupujúci v rámci Internetovej aukcie ponúkol za kúpu Vozidla a VeaCom podľa čl. 3.2. potvrdil, navýšená o Administratívny poplatok.

1.6."Administratívnym poplatkom" sa rozumejú paušálne výdavky spoločnosti VeaCom, ktoré sú spojené s predajom jednotlivého Vozidla vo výške 2.000,00 Kč (slovami: dva tisíce korún českých), ktoré bude vždy pripočítané ku Kúpnej cene.

1.7."Poplatkom za zmarené aukcie" sa rozumie úhrada výdavkov spojených so vzniknutou škodou v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy na dražené vozidlo. Minimálna výška poplatku za zmarenie aukcie je 5.000,00 Kč (slovami: päť tisíc korún českých) za každé jednotlivé vozidlo.

1.8."Dražobnou istinou" sa rozumie suma 20.000,00 Kč (slovami: dvadsať tisíc korún českých), poukázaná pred konkrétnou Internetovou aukciou na účet spoločnosti VeaCom. Pokiaľ nebude Partner úspešný, alebo pokiaľ odoberie bez problémov ním vydražené Vozidlá, bude mu celá výška Dražobnej istiny vrátená, a to bez zbytočného odkladu od prevzatia Vozidla. V prípade, že Partner Vozidlo vydraží a v dôsledku na strane Partnera nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy na Vozidlo, alebo dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, prípadne k inému zániku kúpnej zmluvy, bude Partnerovi vrátená Dražobná istina ponížená o Poplatok za zmarenie aukcie a prípadne zmluvnú pokutu podľa týchto VP, za každé jednotlivé Vozidlo, ku kúpe ktorého nedošlo.

1.9."Miestom umiestnenia vozidla" je miesto uvedené v karte predmetného Vozidla, v ktorom sa Vozidlo nachádza v čase od zverejnenia podmienok Internetovej aukcie do odovzdania Kupujúcemu, a kde majú Partneri možnosť si Vozidlo prehliadnuť.

1.10 "Predávajúci" je VeaCom alebo iná fyzická alebo právnická osoba, so záujmom o predaj Vozidiel formou Internetovej aukcie.

1.11 "Občianskym zákonníkom" sa rozumie zákon č. 89/2012 Zb., v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník.

2. Priebeh Internetovej aukcie

2.1.VeaCom si vyhradzuje právo riadiť začiatok, priebeh a ukončenie Internetovej aukcie, a to aj právo Internetovú aukciu zrušiť alebo zmeniť, až do okamžiku ukončenia Internetovej aukcie, bez toho, aby tým Partnerovi vznikol akýkoľvek nárok voči VeaCom.

2.2.Vozidlo, ktoré je predmetom Internetovej aukcie, bude počas jej priebehu sprístupnené Partnerom k prehliadke v Mieste umiestnenia vozidla.

2.3.Ak je cenová ponuka zadaná pod prístupovým menom a heslom Partnera, pre konkrétne vozidlo ponúkané na internetovej aukcii, má sa za to, že dotknutý Partner prejavil okamžikom takéhoto zadania záujem uzavrieť kúpnu zmluvu, čím sa zaväzuje Vozidlo od Predávajúceho za navrhovanú cenu, podľa týchto podmienok, kúpiť. Partner je svojou predloženou ponukou, ktorá je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný a má právo kedykoľvek, až do konca internetovej aukcie, ponúkanú cenu zvýšiť. Zníženie ceny nie je prípustné.

3. Kúpa vozidiel

3.1.VeaCom si vyhradzuje právo bez zbytočného odkladu po skončení Internetovej aukcie rozhodnúť, že či uzavrie kúpnu zmluvu s Partnerom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku (ďalej len „Kupujúci“), alebo či Vozidlo na základe predložených ponúk, z dôvodu nízkych ponukových cien, nepredá. V takomto prípade môže VeaCom Vozidlo zaradiť do novej Internetovej aukcie.

3.2.Predmetom kúpnej zmluvy je Vozidlo so všetkými súčasťami a príslušenstvom v stave, v akom k okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy stojí a leží, vrátane všetkých prípadných zjavných či skrytých závaz. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom predaja sú použité vozidlá, Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku na Vozidlo, s výnimkou prípadne trvajúcich záruk poskytovaných na Vozidlo už jeho výrobcom alebo pôvodným predajcom. Takéto záruky, pokiaľ existujú, budú uvedené v prezentácii Vozidla na Internetovej aukcii. Vyššie uvedené platí aj v prípade, keď Kupujúci nevyužil možnosti si Vozidlo osobne a fyzicky prehliadnuť v Mieste umiestnenia vozidla.

3.3.Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu (zahrňujúcu ponukovú cenu v Internetovej aukcii potvrdenou VeaCom a administratívny poplatok) plus zákonnú DPH na základe faktúry VeaCom do troch dní od jejho doručenia; za doručenie faktúry sa považuje aj jej doručenie e-mailom. VeaCom je povinný zaslať faktúru najneskoršie do 5 dní od okamžiku potvrdenia akceptácie ponuky.

3.4.Kupujúci sa zaväzuje vozidlo prevziať do ôsmych (8) dní od ukončenia aukcie a podpísať s Predávajúcim Odovzdávací protokol. Avšak Kúpna cena za vozidlo musí byť pripísaná na účet spoločnosti VeaCom najneskôr do troch (3) dní od doručenia faktúry. V prípade, že Kupujúci vozidlo neodvezie do 8 dní od ukončenia Aukcie, zaistí spoločnosť VeaCom prevoz, uskladnenie a stráženie vozidla na externom parkovisku. Za túto službu bude Kupujúcim účtovaný poplatok vo výške 3 000 Kč za každé jednotlivé vozidlo. Okamžik podpisu odovzdávacieho protokolu sa považuje za uzavretie kúpnej zmluvy na Vozidlo medzi Predávajúcim a Kupujúcim. VeaCom zaistí odovzdanie Vozidla, vrátane všetkých jeho súčastí, príslušenstiev, technického preukazu a ostatných dokladov, potrebných k vykonaniu zmien v evidencii motorových vozidiel, bez zbytočného odkladu, podľa dohody s Kupujúcim. V prípade, že je Vozidlo bez registračných značiek, nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách, tj. bez platnej technickej prehliadky, je Kupujúci povinný zaistiť Evidenčnú kontrolu svojpomocne a protokol o tejto kontrole odovzdať Predávajúcemu v najbližšom možnom termíne od kúpy Vozidla. Toto dojednanie sa vzťahuje aj na špeciálne motorové vozidlá - pracovné stroje na registračných značkách, v prípade ktorých je potrebné na obsluhu/riadenie špeciálne vodičské/profesijné oprávnenie. VeaCom sa zaväzuje zaistiť, aby do (10) desiatich dní od prevzatia Vozidla, čiže prevodu vlastníckeho práva k Vozidlu, bola podaná žiadosť o zápis zmeny vlastníka Vozidla na príslušnom obecnom úrade s rozšírenou pôsobnosťou.

3.5.Vlastnícke právo k Vozidlu a Nebezpečenstvo škody na Vozidle, na Kupujúceho prechádza v okamžiku podpisu odovzdávacieho protokolu, podľa čl. 3. ods. 3.4. týchto VP.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a záverečné ustanovenia

4.1.VeaCom má právo odstúpiť od uzavretia kúpnej zmluvy formou oznámenia zaslaného Kupujúcemu elektronickou poštou alebo faxom v prípade meškania Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny, alebo jej časti najmenej o 3 dni; úhradou Kúpnej ceny sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na účet VeaCom. VeaCom má zároveň právo požadovať od Kupujúceho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1% z Kúpnej ceny vozidla, vrátane DPH za porušenie jeho záväzku zaplatiť včas Kúpnu cenu Vozidla a úhradu Poplatku za zmarenie aukcie.

4.2.Ak nedôjde k predaji Vozidla Kupujúcemu, môže VeaCom akceptovať ponuku Partnera, ktorý zadal ďalšiu najvyššiu ponuku a ktorý sa tak stane Kupujúcim.

4.3.Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretia kúpnej zmluvy do 48 hodín odo dňa skončenia Internetovej aukcie, a to bez udania dôvodu. Ak odstúpi kupujúci od uzavretia kúpnej zmluvy, vráti mu VeaCom všetky peňažné prostriedky, ktoré od kupujúceho do tej doby prijal rovnakým spôsobom, okrem Poplatku za zmarenie aukcie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný odstúpiť písomne a písomné odstúpenie zaslať na adresu VeaComu, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, pričom v takomto prípade zašle Kupujúci odstúpenie na adresu info@veacom.cz.

4.4.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od uzavretia kúpnej zmluvy, kedy spoločnosť Veacom zaistí predaj ďalšiemu dražiteľovi v poradí, prípadne inému záujemcovi. Partner je povinný zaplatiť poplatok za zmarenie aukcie a rozdiel medzi vydraženou čiastkou a skutočnou predajnou cenou vozidla, ktorú uhradí iný záujemca. Pokiaľ spoločnosť Veacom nemá iného záujemcu o vozidlo, kupujúci je povinný vozidlo odobrať za cenu ktorú vysúťažil v aukcii.

4.5.Ak nie je v týchto VP uvedené inak, všetky sumy uvedené v týchto VP, sú sumami bez DPH.

4.6.Dojednaním o zmluvných pokutách podľa týchto VP, nie je dotknutý prípadný nárok VeaComu voči Kupujúcemu a/alebo Partnerovi, z titulu náhrady škody.

Týmito VP práva a povinnosti VeaCom a Partnera (resp. Kupujúceho) výslovne neupravené sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, ak nie je uvedené inak.