Všeobecné obchodní podmínky pro kupující č. 1/2024

Skupina Veacom tímto zveřejňuje na svých stránkách www.veacom.cz, www.veacom.sk, www.veacom.pl, www.veacom.com, www.veacom.eu, www.veacom.hu, www.veacom.ru, www.veacom.de tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej použitých movitých věcí (zejména motorových vozidel) realizovaný formou internetové aukce (dále jen „VOP“).

1. Základní pojmy

1.1."Administrativním poplatkem" se rozumí částka paušálních nákladů společnosti Veacom spojených s prodejem jednotlivého Předmětu prodeje ve výši 100 EUR nebo následujícího ekvivalentu v měně Země prodeje - 2.500,00 Kč, 450 PLN, která bude vždy připočtena ke Kupní ceně. K Administrativnímu poplatku bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

1.2."Aukční jistinou" se rozumí částka 1.000 EUR nebo následující ekvivalent v měně Země prodeje - 20.000,00 Kč, kterou musí Partner uhradit na účet Veacom, aby se mohl účastnit Internetové aukce.

1.3."Internetovou aukcí" se rozumí jednotlivá soutěž určená pro Partnery o nejvyšší nabídku kupní ceny za určitý Předmět prodeje, jež si řídí těmito VOP a je vyhlášena společností Veacom na Webových stránkách. Internetová aukce není veřejnou dražbou ani žádným obdobným způsobem prodeje, kdy k převodu nebo přechodu vlastnického práva dochází bez nutnosti uzavřít kupní smlouvu.

1.4."Kupní cenou" se rozumí částka, kterou Vítězný Partner v rámci Internetové aukce závazně nabídl za koupi Předmětu prodeje a kterou Veacom potvrdí jako vítěznou, a to buď výslovně nebo tím, že Vítěznému Partnerovi zašle elektronicky (e-mailem, popřípadě do datové schránky) výzvu k úhradě/fakturu a Kupní smlouvu obsahující Kupní cenu. Ke Kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

1.5."Kupní smlouvou" se rozumí kupní smlouva, jejíž znění je obsaženo na Webových stránkách, a kterou je po dosazení Kupní ceny povinen uzavřít Vítězný Partner se společností Veacom.

1.6."Místem umístění" je místo uvedené na kartě Předmětu prodeje, ve kterém se Předmět prodeje nachází v době od zveřejnění podmínek Internetové aukce do řádného předání Vítěznému Partnerovi, a kde mají Partneři možnost si Předmět prodeje prohlédnout.

1.7."Partnerem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je na základě své žádosti registrována v evidenci Veacom.

1.8."Předmětem prodeje" se rozumí movitá věc, která je nabízena k prodeji formou Internetové aukce a jejíž konkrétní specifikace (včetně známých vad) je uvedena na kartě Předmětu prodeje uveřejněné v rámci Internetové aukce.

1.9."Skupinou Veacom" se rozumí společnosti Veacom CZ, Veacom SK a Veacom PL.

1.10"Veacom" znamená společnost ze Skupiny Veacom, která v rámci Internetové aukce byla nebo bude určena jako prodávající ohledně Předmětu prodeje, a to zejména tak, že u konkrétní Internetové aukce byla nebo bude označena jako prodávající na Webových stránkách (zejména na kartě Předmětu prodeje).

1.11"Veacom CZ" znamená obchodní společnost VeaCom s.r.o., se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 116995, IČ: 275 81 063.

1.12"Veacom PL" znamená obchodní společnost Veacom PL Sp z o.o., se sídlem ul. Ligocka 103, Katowice 40-568, Polsko, REGON: 525103357, NIP: 6343022837, zapsaná do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod číslem: 0001030482.

1.13"Veacom SK" znamená obchodní společnost Veacom SK s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 226/5, Trnava, 917 01, Slovensko, IČ: 52004724 DIČ: 2120867947, IČ DPH: SK2120867947, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43260/T.

1.14"Vítězným Partnerem" se rozumí Partner, jehož nabídku kupní ceny v rámci Internetové aukce vyhodnotí Prodávající jako nejvyšší a s nímž projeví vůli uzavřít Kupní smlouvu, a to buď výslovně nebo tím, že Vítěznému Partnerovi zašle výzvu k úhradě/fakturu a Kupní smlouvu obsahující Kupní cenu.

1.15"Webovými stránkami" se rozumí www.veacom.cz, www.veacom.sk, www.veacom.pl, www.veacom.com, www.veacom.eu, www.veacom.hu, www.veacom.ru, www.veacom.de.

1.16"Zemí prodeje" se rozumí Česká republika, Slovensko nebo Polsko podle toho, v jaké z těchto zemí má sídlo společnost Veacom (která konkrétní Internetovou aukci vyhlásila a je prodávajícím).

2. Průběh Internetové aukce

2.1.Účelem Internetové aukce je obstarat v určitém časovém intervalu Partnera s nejvyšší závaznou nabídkou kupní ceny za Předmět prodeje, vůči němuž je Veacom oprávněna žádat uhrazení Kupní ceny a uzavření Kupní smlouvy a jenž je v takovém případě jako Vítězný Partner povinen Kupní cenu uhradit a Kupní smlouvu tak uzavřít.

2.2.Veacom prodává Předměty prodeje v rámci Internetové aukce zpravidla jako zprostředkovatel pro svého zákazníka, a to vlastním jménem a na účet zákazníka jako původního vlastníka. Při prodeji Předmětu prodeje tak Veacom má postavení prodávajícího, je oprávněna jednat ve všech věcech prodeje a inkasovat Kupní cenu.

2.3.Veacom má právo i povinnost řídit začátek, průběh a ukončení Internetové aukce a je oprávněna Internetovou aukci zrušit či změnit až do okamžiku jejího ukončení, aniž by tím Partnerovi vzniknul jakýkoliv nárok vůči Veacom. Partner, který se chce účastnit Internetové aukce, musí mít uhrazenu Aukční jistinu. Partnerovi, který v minulosti porušil své právní povinnosti vůči některé společnosti ze Skupiny Veacom, může být účast v Internetové aukci kdykoliv odepřena.

2.4.Partneři mají možnost v průběhu Internetové aukce podávat nabídky na výši kupní ceny (příhozy), za niž jsou připraveni koupit Předmět prodeje na základě Kupní smlouvy. Každá další nabídka (příhoz) musí být vyšší než nabídka předcházející, a to o minimální částku stanovenou v rámci Internetové aukce.

2.5.Pokud je po přihlášení prostřednictvím přístupového jména a hesla u konkrétního Předmětu prodeje nabízeného v Internetové aukci zadána Partnerem cenová nabídka, má se zato, že dotčený Partner projevil okamžikem takového zadání neodvolatelnou vůli uzavřít Kupní smlouvu a na jejím základě koupit Předmět prodeje od Veacom za nabídnutou cenu. Partner je svou předloženou nabídkou vázán a je oprávněn kdykoliv do ukončení Internetové aukce nabídnutou cenu zvýšit. Snížení ceny není přípustné.

3. Předmět prodeje

3.1.Předmět prodeje je v rámci Internetové aukce nabízen a na základě Kupní smlouvy prodáván ve stavu, jak stojí a leží, a s přihlédnutím k jeho popisu na kartě Předmětu prodeje, tedy i se všemi případnými zjevnými vadami, vadami odpovídajícími běžnému opotřebení jakož i se všemi skrytými vadami, které společnosti Veacom ani původnímu vlastníkovi (zákazníku společnosti Veacom) nebyly známy. Vzhledem ke skutečnosti, že Předmětem prodeje jsou použité věci, Veacom neposkytuje žádnou záruku za jakost na Předmět prodeje s výjimkou případně trvajících záruk poskytovaných na Předmět prodeje již jeho výrobcem či původním vlastníkem. Takové záruky, pokud existují, budou uvedeny v prezentaci Předmětu prodeje v rámci Internetové aukce. Výše uvedené platí i pro případ, kdy Vítězný Partner nevyužil možnosti si Předmět prodeje osobně a fyzicky prohlédnout v Místě umístění.

3.2.Předmět prodeje je před zahájením Internetové aukce i v jejím průběhu zpřístupněn Partnerům k prohlídce, případně i zkušební jízdě (v případě vozidla), v Místě umístění. Neuskuteční-li Partner prohlídku Předmětu prodeje a zkušební jízdu (v případě vozidla) nebo neprovede-li analýzu všech dostupných, popř. odkazovaných dokumentů a informací vztahujících se k Předmětu prodeje, nemůže později uplatňovat nároky z vad Předmětu prodeje, které byly zjistitelné z dostupných/odkazovaných dokumentů anebo v rámci prohlídky Předmětu prodeje, popř. zkušební jízdy.

4. Postup po ukončení licitace

4.1.Veacom oznámí Partnerovi s nejvyšší nabídkou kupní ceny za Předmět prodeje akceptaci jeho nabídky spolu s výzvou k potvrzení fakturačních údajů e-mailem (případně do datové schránky) zaslaným do 3 dnů od ukončení Internetové aukce. Vítězný Partner je povinen obratem po výzvě učiněné e-mailem Veacomu potvrdit své fakturační údaje (e-mailem). Veacom zašle Vítěznému Partnerovi e-mailem (případně do datové schránky) Kupní smlouvu a fakturu na Kupní cenu s Administrativním poplatkem do 5 dnů od ukončení Internetové aukce. Ostatní Partneři, kterým nebudou zaslány podklady k prodeji, nejsou Vítěznými Partnery a tato skutečnost jim nebude zvlášť oznámena. Uvede-li Vítězný Partner fakturační údaje vztahující se ke třetí osobě, může Veacom vystavit fakturu a Kupní smlouvu na tuto třetí osobu. Pokud by ovšem třetí osoba následně neplnila své povinnosti, zejména nezaplatila Kupní cenu, může Veacom jednání se třetí osobou zrušit, dokud s ní není uzavřena Kupní smlouva, a nadále opět jednat jen s Vítězným Partnerem. Ten se nemůže dovolávat prodlení společnosti Veacom s plněním povinností, které Veacom plnila vůči třetí osobě namísto Vítězného Partnera.

4.2.Pokud Partner, který v rámci Internetové aukce podal nejvyšší nabídku, neobdrží od společnosti Veacom oznámení o akceptaci nabídky nebo podklady k prodeji Předmětu prodeje (fakturu, Kupní smlouvu) do 5 dnů od ukončení Internetové aukce, je povinen bezodkladně požádat Veacom o zdůvodnění této skutečnosti, aby tak bylo zamezeno případům, kdy Partnerovi nejsou dodány podklady v důsledku technického selhání (nedoručení e-mailové zprávy apod.). Splní-li Partner prokazatelně tuto svou povinnost a přesto nebude do 3 dnů určen Vítězným Partnerem, přestává být svou nabídkou vázán, a to okamžikem, kdy elektronickou formou oznámí společnosti Veacom, že pro opožděnost nemá zájem na koupi Předmětu prodeje. Partner se jinak než tímto způsobem nemůže jednostranně zbavit své povinnosti k úhradě Kupní ceny a uzavření Kupní smlouvy. Partnerovi v této souvislosti nenáleží žádné náhrady nákladů ani sankční nároky.

4.3.Vítězný Partner je povinen zaplatit Kupní cenu a Administrativní poplatek na základě faktury Veacom, a to v době splatnosti uvedené na faktuře, která zpravidla činí 7 dnů ode dne vystavení faktury; za doručení faktury se považuje i její doručení e-mailem. Vítězný Partner je povinen uzavřít Kupní smlouvu do 7 dnů od jejího obdržení; Kupní smlouva ovšem bude bez dalšího uzavřena již tím, že Vítězný Partner uhradí Kupní cenu v plné výši.

4.4.Oznámí-li Vítězný Partner svůj záměr vyvézt Předmět prodeje do země mimo EU, obdrží fakturu na Kupní cenu bez DPH a Veacom je oprávněna v takovém případě vyzvat Vítězného Partnera k úhradě vratné kauce odpovídající DPH. Vítězný Partner je povinen kauci zaplatit; nezaplacení kauze má stejné právní následky dle těchto VOP, jako nezaplacení celé Kupní ceny. Veacom je povinna vrátit Vítěznému Partnerovi kauci na DPH pouze tehdy, pokud Vítězný Partner prokáže, že byly splněny podmínky pro osvobození od DPH. Vítězný Partner musí zejména do 10 dnů od převzetí Předmětu prodeje prokázat v rozsahu a způsobem dle požadavků společnosti Veacom, že Předmět prodeje byl vyvezen mimo EU (zejména dodání rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země s potvrzením o výstupu zboží mimo EU). Vítězný Partner je v každém případě (i když mu bude vrácena kauce nebo vůbec nebude účtována) povinen zaplatit nebo doplatit společnosti Veacom DPH ke Kupní ceně, kterou Veacom přizná dle platných právních předpisů vůči správci daně nebo která jí bude vyměřena správcem daně, ledaže Vítězný Partner prokáže vývoz Předmětu prodeje dle předchozí věty a poskytne společnosti Veacom veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby se Veacom zbavila své povinnosti odvést DPH v souvislosti s prodejem Předmětu prodeje.

4.5.Oznámí-li Vítězný Partner, jenž je plátcem DPH, svůj záměr vyvézt Předmět prodeje mimo Zemi prodeje do některé z členských zemí EU, obdrží fakturu na Kupní cenu bez DPH a VeaCom je oprávněna v takovém případě vyzvat Vítězného Partnera k úhradě vratné kauce odpovídající DPH. Vítězný Partner je povinen kauci zaplatit; nezaplacení kauze má stejné právní následky dle těchto VOP, jako nezaplacení celé Kupní ceny. VeaCom je povinna vrátit Vítěznému Partnerovi kauci na DPH pouze tehdy, pokud Vítězný Partner prokáže, že byly splněny podmínky pro režim přenesené daňové povinnosti. Vítězný Partner musí zejména do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po předání Předmětu prodeje prokázat v rozsahu a způsobem dle požadavků společnosti Veacom (zejména písemné potvrzení a dva důkazní prostředky podle čl. 45a nařízení Rady (EU) č. 282/2011, ve znění pozdějších předpisů), že Předmět prodeje byl vyvezen do některé z členských zemí EU a v této zemi řádně registrován (podléhá-li registraci). Vítězný Partner je v každém případě (i když mu bude vrácena kauce nebo vůbec nebude účtována) povinen zaplatit nebo doplatit společnosti VeaCom DPH ke Kupní ceně, kterou Veacom přizná dle platných právních předpisů vůči správci daně nebo která jí bude vyměřena správcem daně, ledaže Vítězný Partner prokáže vývoz Předmětu prodeje dle předchozí věty a poskytne společnosti VeaCom veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby se VeaCom zbavila své povinnosti odvést DPH v souvislosti s prodejem Předmětu prodeje nebo přenesla svou povinnost odvést DPH na Vítězného Partnera.

4.6.Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází na Vítězného Partnera okamžikem úplného zaplacení Kupní ceny (čímž se Kupní smlouva považuje za uzavřenou). Nebezpečí škody na Předmětu prodeje na Vítězného Partnera přechází v okamžiku převzetí Vozidla Vítězným Partnerem.

4.7.Vítězný Partner se zavazuje Předmět prodeje na své náklady převzít v Místě umístění do pěti pracovních dnů od úhrady Kupní ceny, Administrativního poplatku a zaslání výzvy k převzetí (PIN). Dokud k úhradě nedojde, není Vítězný Partner oprávněn domáhat se vydání Předmětu prodeje. V případě, že Vítězný Partner Předmět prodeje nepřevezme ve stanovené době a nedohodne se v rámci korespondence se společnosti Veacom na prodloužení této doby, je Veacom oprávněna účtovat Vítěznému Partnerovi smluvní pokutu ve výši 40 EUR (1.000 Kč) za každý den prodlení až do splnění předmětné povinnosti. Právo na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

4.8.Pokud se Partner nestane Vítězným Partnerem nebo jako Vítězný Partner splní všechny povinnosti dle těchto VOP a Kupní smlouvy týkající se zejména zaplacení Kupní ceny a Administrativního poplatku, uzavření Kupní smlouvy, převzetí Předmětu prodeje a případně poskytnutí potřebné součinnosti za účelem zápisu změny vlastníka v příslušné evidenci, bude mu celá Aukční jistina vrácena na základě jeho výslovné žádosti, jinak bude deponována společností Veacom za účelem aktivace pro další Internetové aukce, jichž se bude Partner případně účastnit. Poruší-li Partner některé své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo z Kupní smlouvy, je Veacom oprávněna účtovat Partnerovi smluvní pokutu až do výše Aukční jistiny. Tím ovšem není dotčeno právo Veacomu účtovat Partnerovi i další smluvní pokuty, úroky z prodlení či náhrady škody ve skutečné výši dle těchto VOP, Kupní smlouvy či zákona.

4.9.Pokud nedojde k prodeji Předmětu prodeje Vítěznému Partnerovi, může Veacom akceptovat nabídku Partnera, který učinil další nejvhodnější nabídku a který se tak stane Vítězným Partnerem, bude-li s tím souhlasit.

5. Zmaření aukce a odstoupení od prodeje

5.1.Veacom si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Internetovou aukci nebo odstoupit bez uvedení důvodu od záměru prodat Předmět prodeje na základě realizované Internetové aukce, tedy rozhodnout, že Předmět prodeje na základě předložených nabídek neprodá, a to až do okamžiku převzetí Předmětu prodeje v Místě umístění. Byl-li již vybrán Vítězný Partner, musí mu být odstoupení od záměru oznámeno e-mailem, datovou schránkou či jiným vhodným způsobem. V takovém případě může Veacom Předmět prodeje zařadit do nové Internetové aukce a účastníci původní Internetové aukce nemají v této souvislosti žádné nároky vůči Veacom (na náhradu škody apod.).

5.2.Neuhradí-li Vítězný Partner Kupní cenu vč. Administrativního poplatku řádně a včas, jedná se o zmaření Internetové aukce Vítězným Partnerem a Veacom je v takovém případě oprávněna (nikoliv povinna) účtovat Vítěznému Partnerovi jednak smluvní pokutu ve výši uhrazené Aukční jistiny (kdy Aukční jistina bude použita na úhradu smluvní pokuty) a dále pak dle svého uvážení:
(a) smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky počítanou až do uhrazení celé dlužné částky nebo do okamžiku, kdy Veacom odstoupí od záměru prodat Předmět prodeje Vítěznému Partnerovi, popřípadě kdy Předmět prodeje prodá jiné osobě, nejvýše však v celkové výši 50 % Kupní ceny, a/nebo
(b) náhradu škody odpovídající rozdílu mezi Kupní cenou nabídnutou Vítězným Partnerem v rámci Internetové aukce a kupní cenou, za kterou bude Předmět prodeje následně v dobré víře prodán, např. v rámci další Internetové aukce nebo přímým prodejem, bude-li se přímý prodej Veacomu důvodně jevit jako výhodnější způsob prodeje.

6. Závěrečná ustanovení

6.1.Jakékoliv finanční částky, které Veacom obdrží od Partnera z jakéhokoliv důvodu, je Veacom oprávněna kdykoliv přednostně použít na úhradu jakéhokoliv dluhu tohoto Partnera nebo jiného člena koncernu Partnera vůči Veacom nebo vůči jinému členovi Skupiny Veacom. O takovém použití finančních částek musí být Partner, jakož i člen koncernu Partnera, jehož se to týká, bezodkladně vyrozuměn. Takové použití finančních částek může znamenat, že Kupní cena či Aukční jistina se stane zcela či částečně neuhrazenou a v tom případě trvá případná povinnost Partnera tyto položky uhradit.

6.2.Jakékoliv jednostranné zápočty na částky, k nimž je Partner v rámci smluvního vztahu ke společnosti Veacom povinen, jsou vyloučeny a Partner splní povinnost k úhradě stanovených částek pouze a jen tím způsobem, že částku převede na bankovní účet společnosti Veacom.

6.3.Partnerovi v souvislosti s účastí v Internetové aukci nevznikají žádné nároky na náhradu nákladů či nároky na náhradu škody či na jiné úhrady sankční povahy.

6.4.Partneři svou účastí v Internetové aukci souhlasí s tím, že veškerá komunikace s Veacom včetně oznámení o akceptaci nabídky, zasílání faktur a Kupní smlouvy bude probíhat primárně elektronicky, a to v prvé řadě e-mailem na e-mailovou adresu, kterou Partner uvedl v rámci své registrace, popřípadě do datových schránek.

6.5.Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, veškeré částky uvedené v těchto VOP jsou částky bez DPH a DPH k nim bude připočtena dle platných právních předpisů.

6.6.Ujednáním o smluvních pokutách dle těchto VOP není dotčen případný nárok společnosti Veacom na náhradu škody v plné výši. Veškeré smluvní pokuty dle těchto VOP mají primárně sankční účel a nikoliv náhradový účel.

6.7.Rozhodným právem, jímž se řídí všechny právní vztahy mezi společností Veacom a Partnerem/Vítězným Partnerem, je právní řád Země prodeje. Případné spory mezi společností Veacom a Partnery budou rozhodovány soudy určenými dle obecných právních předpisů; výslovně se ovšem sjednává a Veacom i Partneři akceptují, že v případných sporech mezi nimi bude mít nevýlučnou příslušnost v každém případě též obecný soud společnosti Veacom, tj. soud určený dle Země prodeje, a v rámci Země prodeje pak věcně příslušný soud určený dle sídla společnosti Veacom, umožňují-li toto určení platné právní předpisy.

6.8.Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém, slovenském a polském jazyce a jsou účinné ke dni jejich zveřejnění na Webových stránkách, tj. ke dni 1.2.2024. Veacom je oprávněna tyto VOP měnit – změna je účinná okamžikem zveřejnění nového znění VOP na Webových stránkách.

Náhled kupní smlouvy

×

Vážime si vaše súkromie

Spoločnosť VeaCom s.r.o. používa na týchto webových stránkach súbory cookie. Každý typ súboru cookie má svoj vlastný účel. Nevyhnutné súbory cookie umožňujú správne fungovanie webových stránok a umožňujú vám využívať ich základné funkcie, preto na ne nepotrebujeme váš súhlas. V prípade ostatných potrebujeme váš súhlas. Ide o analytické súbory cookie, ktoré sa používajú na vytváranie štatistík a správ o návštevnosti a na optimalizáciu webových stránok.

Výberom možnosti „Prijať všetko“ súhlasíte so spracúvaním všetkých voliteľných typov súborov cookie. Voliteľné súbory cookie môžete samozrejme zablokovať kliknutím na „Odmietnuť všetky“. Svoju voľbu môžete kedykoľvek neskôr zmeniť.

Viac informácií o práci so súbormi cookie a vašich právach nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie..

Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikovateľné informácie. Sú potrebné na fungovanie webových stránok, preto ich nie je možné vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú ako reakcia na vami vykonané akcie. Napríklad na požiadavky na služby súvisiace s nastaveniami zabezpečenia, prihlásenie, vypĺňanie formulárov atď. Svoj prehliadač však môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie alebo zasielal o nich oznámenia. Majte na pamäti, že niektoré stránky nebudú bez týchto súborov fungovať.

Všetky informácie, ktoré súbory cookie zhromažďujú, sú súhrnné. Pomáhajú sledovať počet návštevníkov, ako aj zdroj návštevnosti. To nám umožňuje zlepšovať výkonnosť stránky. Môžeme ich použiť na určenie, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré nie, a tiež na sledovanie pohybu návštevníkov po webových stránkach. Ak nepovolíte súbory cookie, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

Názov Platnosť Poskytovateľ Opis
_ga, _gat, _gta, _gid 0 až 24 mesiacov Google Analytics Meria návštevnosť pomocou nástrojov Google Analytics, umožňuje anonymnú identifikáciu návštevníkov stránky a analýzu ich správania. Zhromažďuje IP adresu, informácie o prehliadači, používanom operačnom systéme a rozlíšení obrazovky.