Informácie o ochrane osobných údajov

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, poskytnutých návštevníkmi webových stránok www.veacom.cz, našimi klientmi a záujemcami o naše služby.

2. Účelom tohto dokumentu je oboznámiť Vás (subjekty údajov) s Vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi zaobchádzané. Len pre úplnosť uvádzame, že osobné údaje sú iba údaje, týkajúce sa fyzických osôb (podnikajúcich i nepodnikajúcich), avšak pri našej činnosti pristupujeme rovnako starostlivo aj k údajom týkajúcim sa našich klientov – právnických osôb.

3. Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov jednak podľa zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, ako aj podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov s nadobudnutou účinnosťou 25. 5. 2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostanete priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto textu nižšie odkazujeme.

4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať
III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame
IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje
V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
VI. Informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv


II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať:

VeaCom s.r.o.
IČ: 27581063, so sídlom Praha 5 - Smíchov, Strakonická 3367, PSČ 150 00
sme zapísaní v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C116995
kontaktný e-mail: info@veacom.cz, kontaktný telefón: +420 255 739 707
naše webové stránky: www.veacom.cz
(ďalej len „Správca“)

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením registračného formulára na našich webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného užívateľského účtu na našom webe, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv a plnením služieb. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (SMS správy, správy v aplikáciách typu Skype, Viber, Whatsapp, Telegram). Predpokladáme, že všetky údaje, ktoré nám poskytujete, sú údaje pravdivé, presné a aktuálne. Ak dôjde k ich zmene, oznámte nám to, prosím, obratom, aby mohla byť naplnená zákonná povinnosť spracovávať iba presné a správne údaje.

Spracovávame aj údaje z verejných registrov (predovšetkým pre uvedenie či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv). Pokiaľ pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania, musíme mať Váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu, spracovávame len s Vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme Vám bez poskytnutia údajov neboli schopní poskytnúť naše služby, tj. najmä zabezpečiť aukciu a sprostredkovanie predaja vozidla, poskytnúť službu (napr. pre poradenstvo sú určité vstupné údaje nevyhnutné). Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže sa jednať o zvláštne kategórie údajov, tj. citlivé údaje, kedy pre ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:
Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, IČ, DIČ, pozícia v právnickej osobe, ak je naším klientom a vy ju zastupujete, telefónne číslo, e-mail, URL vašich webových stránok, informácie o objednaných a poskytnutých službách, informácie o vlastníctve vozidla, ktoré na našom aukčnom portáli predávate, údaje o realizovanej aukcii a údaje zo súvisiacich zmlúv a dokumentácie.

B. Zvláštne kategórie osobných údajov („citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:
Nespracovávame žiadne osobité kategórie osobných údajov.

IV. Za akým účelom spracúvame osobné údaje, počas akého obdobia a aké oprávnenie máme k tomu

A. Spracovanie osobných údajov pre účely uzavretia zmluvy a plnenia zmluvných povinností

Aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a dodať Vám Vami objednané služby, zaistiť Vám účasť v aukcii a registráciu na našom portáli a viesť aj s tým súvisiacu komunikáciu s Vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, IČ, DIČ, pozícia v právnickej osobe, ak je naším klientom a Vy ju zastupujete, telefónne číslo, e-mail, URL Vašich webových stránok, informácie o objednaných a poskytnutých službách, údaje o realizovanej aukcii a údaje zo súvisiacich zmlúv a dokumentácie.

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami, resp. aj realizácia úkonov potrebých k uzavretiu zmluvy. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanej. Môže ísť aj o zmluvu uzatvorenú vyplnením a odoslaním registračného formulára na webových stránkach a jej potvrdením z našej strany, pričom súčasťou takejto zmluvy sú aj obchodné podmienky uvedené na našich webových stránkach (súhlas s nimi „zaškrtávate“ pred odoslaním registrácie). Aby mohlo dôjsť k uzavretiu zmluvy medzi vlastníkom vozidla a kupujúcim (tj. aj naším partnerom, ako je vymedzený v obchodných podmienkach), je nutné odovzdanie informácií o predávajúcom kupujúcemu aj naopak. Toto spracovanie je teda potrebné pre splnenie zmluvných povinností.

Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané na účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov, ktoré sú potřebné na splnenie povinností z účtovných, daňových a iných právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti, vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČ, DIČ, informácie o poskytnutých službách.
Doba, po ktorú sa údaje spracovávajú, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto Vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:
Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom, na súde uplatnenom nároku, nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.

Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných informácií (informácií o našich službách, chystaných aukciách a novinkách v našej ponuke), budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo. Zasielanie obchodných oznámení na Váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Ak by sme pre zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu, či telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu SMS, Skype, VIber, Telegram, aj tu budeme rešpektovať, ak nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte.

D. Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Ak zatiaľ nie ste naším klientom, budeme spracovávať Vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb/produktov, len s Vaším súhlasom.
Váš súhlas by sme potrebovali (a to aj u našich klientov) k zasielaniu ponuky služieb/produktov našich obchodných partnerov. Pred tým, než nám Váš súhlas udelíte, budeme Vás informovať o tom, k akým údajom a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom, súhlas potrebný nie je.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Ide najmä o spolupracujúcich účtovníkov, poskytovateľov softwarových aplikácií, predajcov vozidiel alebo tovaru, ktorý kupujete. So spracovateľmi uzatvárame písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby Vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takúto povinnosť ukladá zákon (tj. najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom

Jedná sa o oprávnenie na potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov

Jedná sa o oprávnenie k tomu, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné). Opravu Vami zadaných údajov v užívateľskom účte, môžete urobiť aj sami.

C. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR, máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz neuskutoční).

D. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

E. Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR, máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky uskutočniteľné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo vzniesť námietku

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšej spolupráce na účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov, nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.cz

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mail info@veacom.cz. Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu, uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť Vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Iba si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je naozaj uplatnená priamo Vami, Vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť aj požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkách www.veacom.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Toto znenie je účinné od 25. 5. 2018.

Cookies

Odvolať súhlas so súbormi cookie