14.9.2023

Jak ekologicky zlikvidovat vozidlo

Zbylo vám vozidlo z pozůstalosti nebo jste byli účastníky dopravní nehody? Pokud je váš vůz nepojízdný či už nesplňuje požadavky pro bezpečnou jízdu, pravděpodobně nastal čas pro jeho likvidaci.
Tu je zapotřebí učinit tak, aby měla co nejmenší dopad na naši planetu. Jak tedy v případě ekologické likvidace vozidel postupovat? To si přiblížíme v následujících řádcích.

Důležitost ekologické likvidace vozidel

Nesprávná likvidace automobilů, nákladních kamionů, autobusů, stavební techniky a dalších druhů dopravních prostředků může mít nepříznivé dopady na životní prostředí. Mezi hlavní rizika patří kontaminace půdy a vody toxickými látkami obsaženými ve vozidlech, skládkování nebezpečných odpadů a v neposlední řadě neefektivní využívání surovin, které by bylo možné recyklovat.Ekologická likvidace vozidel

Ekologicky zodpovědná likvidace představuje způsob, jak minimalizovat tyto negativní dopady a současně podpořit udržitelnější a šetrnější využití zdrojů. Kromě toho jsou z vozidel odstraňovány i nebezpečné látky, což snižuje riziko znečištění půdy a vody a chrání se tím jak ekosystémy, tak lidské zdraví.

Právní předpisy zabývající se ekologickou likvidací vozidel

V České republice ekologickou likvidaci vozidel řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ten řadí vozidla s ukončenou životností do kategorie nebezpečných odpadů a ukládá majitelům povinnost předat vůz autorizovaným zpracovatelům autovraků.
Pro účely tohoto zákona se autovrakem rozumí: „Každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3.”


Tento zákon stanovuje povinnost všem zpracovatelům autovraků zajistit, aby vozidla byla ekologicky zlikvidována, což znamená, že musí odstranit všechny nebezpečné látky z vozidel a recyklovat cenné materiály.

Kdo může zlikvidovat vozidlo?

Vozidlo může zlikvidovat pouze autorizovaný zpracovatel autovraků. To je subjekt, který má od příslušného orgánu státního dozoru povolení k nakládání s autovraky.

Jak najdu autorizovaného zpracovatele autovraků?

Všichni autorizovaní zpracovatelé jsou zapsáni v seznamu, který je veřejně přístupný na webových stránkách Ministerstva životního prostředí České republiky.

Kolik stojí ekologická likvidace vozidla

Podle zákona č. 185/2001 Sb. je povinností provozovatele zařízení ke sběru autovraků bezúplatně převzít vraky z vozidel, které obsahují podstatné části a neobsahují odpad, který by neměl původ ve vybraném vozidle.


Ekologická likvidace vozu je tedy zdarma a pro vás neexistuje žádná překážka, proč byste ji neměli využít. Navíc se jedná o jediný legální způsob, kterým se vraku lze zbavit. 
Některá autovrakoviště váš vůz i rády vykoupí, například za částku 2 500 Kč. To vám může snížit náklady vynaložené na převoz. Možné je ale využít i službu, kdy vám vybrané vrakoviště vůz zcela zadarmo odtáhne s tím, že už za něj nedostanete odměnu v podobě výkupu, ale odpadají vám starosti s převozem.

Ekologická likvidace vozidel

Co je potřeba k ekologické likvidaci vozidla?

V případě, že se chystáte na ekologickou likvidaci vozidla, byste neměli zapomenout:
 • Občanský průkaz, kterým prokážete svou totožnost.
 • V případě, že se jako majitel nemůžete dostavit na vrakoviště osobně, tak plnou moc pro převozníka.
 • Velký technický průkaz vozidla (VTP), který je nezbytný pro odhlášení vozu z registru vozidel.
 • Malý technický průkaz můžete v případě, že je stále platný, také odevzdat na místě, stejně tak klíče od vozidla. Ty mohou usnadnit následnou manipulaci s vozem.

Po předání vozidla a dokladů bude majiteli vydáno potvrzení o ekologické likvidaci. To je zapotřebí doložit při odhlášení vozidla z registru vozidel.

Jak probíhá ekologická likvidace vozidel?

Nejprve je vhodné nahlásit likvidaci vozidla zaměstnanci autovrakoviště, které jste si vybrali. Ten vám dodá potřebné instrukce pro to, co bude následovat. 
Standardní postup by měl zahrnovat:

Kontrola dokladů

Při sobě byste měli mít výše zmíněné doklady, tedy především občanský průkaz a VTP. Na základě toho pracovník zkontroluje, zda jste oprávněni vozidlo předat k likvidaci.

Kontrola identifikačních údajů vozidla

Před samotnou likvidací je nutné zkontrolovat identifikační číslo vozidla (VIN), výrobce, model, barvu, rok výroby a registrační značky. Zjišťuje se, zda uvedené údaje v technickém průkazu souhlasí s reálným stavem předávaného vozidla.

Pořízení fotodokumentace autovraku

Proto, aby mohlo být vystaveno potvrzení o ekologické likvidaci, je nutné provést fotodokumentaci přijímaného autovraku. Z toho důvodu zaměstnanec pořídí záběry zvenku, v interiéru a VIN. 
Tyto fotografie se zasílají do informačního systému Ministerstva životního prostředí.

Předání registračních značek

Před svým odchodem si nezapomeňte demontovat registrační značky, které je zapotřebí odevzdat na úřadě jako jeden z podkladů pro zapsání zániku vozidla do registru silničních vozidel.

​​​​​​​

Ekologická likvidace vozidel

Zánik vozidla při likvidaci a na co nezapomenout

Auto je sešrotované a vám v rukou zbylo potvrzení o ekologické likvidaci? Je čas zajít na příslušný odbor kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, konkrétně na oddělení evidence vozidel, a trvale vyřadit vůz z registru.


Na vyřízení této povinnosti máte 10 dní od ekologické likvidace. U sebe mějte doklady obdržené na autovrakovišti a registrační značky.

Co budete potřebovat k odhlášení vozidla?

Pro jistotu si shrneme vše, co byste neměli zapomenout pro úspěšné odhlášení vozidla z registru:
 • Žádost o zápis zániku vozidla.
 • Doklad totožnosti.
 • U firemních vozidel originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku.
 • Technický průkaz vozidla.
 • Doklad o ekologické likvidaci vozidla.
 • Osvědčení o registraci vozidla, které odevzdáte.
 • Registrační značky, které také odevzdáte.

Vyřízení zániku vozidla je zdarma a celý úkon se provádí na počkání, ve složitějších případech do 30 dnů.
Následně nezapomeňte vypovědět smlouvu povinného ručení a máte hotovo.

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Autor článku: Redakce portálu Veacom.cz